JUMP Math съдържа в себе си философия и набор от материали и методи, които имат за цел да подпомогнат преподаването на математика и да помогнат на учениците да изпитат радост, да постигнат потенциала си в този учебен предмет. Системата JUMP Math е предназначена да се използва най-вече от учителите в класна стая. Учебните материали по JUMP Math са преведени и адаптирани към българския държавен образователен стандарт и съответстват на програми по класове. Материалите са от ПГ до 5 клас и включват тетрадки за ученика и ръководства за учителя с подробно разписани сценарии на уроците. За успешното прилагане на системата е много важно преминаването през пълното обучение за учителите.

Програмата JUMP Math е основана на вярването, че всички деца в училище, дори и тези, които са диагностицирани като деца със специфични образователни потребности или които се провалят на изпитите по математика, могат много лесно да успеят и да развият чувство на увереност и когнитивни способности, които са им нужни за всички други предмети.

Програмата JUMP Math осигурява на учителите нужния баланс между предмет и символ, между ръководена и независима работа, между работата на процедурно и на концептуално равнище. В типичния урок по JUMP учителят работи с целия клас, за да преведе учениците през процеса на „насочвано откривателство“ като им позволява да адаптират урока към своето ниво на разбиране. Уроците с целия клас позволяват на децата да изпитат удоволствието от това да бъдат откриватели заедно в колектив. Наблюденията по работата с JUMP Math показват, че децата учат по-добре, когато са адмирирани и имат увереност, че няма да се провалят.  Похвалата и окуражаването са неизменна част от подхода на JUMP Math. Създаването на позитивна среда за учене води до поведение, което е насочено повече към академичното учене. Децата се справят по-добре, когато учителите вярват, че всички ученици могат да учат и когато често напомнят това си вярване чрез различни начини на окуражаване.

Подходът „насочвано откривателство“

Учениците са водени през стъпки, с които могат да се справят, като се започва от най-лесните модели на задача (проблем). Този метод е много различен от рутинното учене, при което от учениците се очаква да се справят сами със стъпките. С нарастваща увереност в собствените сили и фокус върху постоянен успех, учениците скоро стават по-самостоятелни и сами успяват комплексно да открият много от математическите принципи.

Ефективни материали

Учебна тетрадка по JUMP Math дава упражнения за преговор, с които се обхващат няколко равнища на сложност по материала от предходни класове за учениците, които не са го научили, не са го разбрали или са го забравили. Учебните тетрадки са създадени, за да дадат възможност на учителите да наблюдават напредъка на учениците постоянно, да могат да видят навреме къде те срещат затруднения и къде има пропуски в знанието. Материалите по JUMP Math и дейностите за професионално развитие на учителите им показват как да разпределят математическите концепции на по-малки фундаментални единици за перцепция и разбиране, как да установят пропуските в знанията на учениците и да ги попълнят, как да създадат следващи уроци, как да разберат и представят математическите идеи в различен стил, как да мотивират по-слабите ученици и как да развият способностите за решаване на задачи в перспективата на по-горните класове и за предизвикателствата на отворени изследвания.

Множество възможности в един урок

Ядрото на програмата JUMP Math са ресурсите за учителите. Те осигуряват: подробни разработки за уроците, както за работата в класната стая, така и за индивидуална работа; стратегии за внимателно структуриране на груповата работа, за постоянна проверка на разбирането и на знанията на учениците, при което на всеки от тях е осигурена значима роля и участие; материали за разпространение сред учениците; техники за диагностициране на бариерите и различни подходи за преодоляването им. На средно всеки 30-90 сек. преподаване има по 4-5 минути практика, оценка и комуникиране с реалния живот. Възможността за бързо оценяване  показва къде са нужни инструкции към учениците и къде не са. Това предполага максимална ефективност на учебния процес – учениците не губят време да се упражняват с материали, по които вече са усвоили знанието.

Пестене на време

Учителите преподават в големи и различни по състав класове, притиснати от времето, и често пъти не се чувстват достатъчно комфортно да преподават математика. Материалите по JUMP Math са цялостни, съществено намаляват времето и нуждата от копиране, и съвместяват материали от различни източници. Учениците са окуражени да използват времето си, за да развиват и обогатяват знанията си по математика, като възприемат стратегиите от учителите и подобряват уменията си за планиране на времето. Материалите по JUMP Math са създадени, за да подпомагат учителите в това да бъдат по-добри преподаватели по математика.

С програмата JUMP Math учителите имат възможност:

  • Да определят нуждите на учениците, да следят прогреса им чрез оценяване на равнището на знанията към момента и затрудненията в процеса на учене.
  • Да разполагат с постоянна поддръжка.
  • Да постигат целта си чрез задаване на въпроси, похвала към учениците и окуражаване.
  • Да контролират неудовлетвореността на учениците и страха от грешки чрез внимателно и постепенно вдигане на летвата на сложност.
  • Да взаимодействат с учители по целия свят, да бъдат независими по пътя на споделен опит, решаване на проблеми и развитие на концепции.