Лилия Борисова

JUMP Math се базира на подхода „насочено откривателство“ – комбинация от директни инструкции, учене чрез откривателство и разнообразни упражнения.

Сложните математически задачи се преподават като се разделят на малки стъпки с нарастваща трудност. Насърчава се овладяването на по-простите понятия преди да се премине към по-сложните. Самостоятелното учене се подпомага с подкрепящи структури, непрекъснати предизвикателства и окуражаваща обратна връзка. Изключително важно е да се изгражда увереност и нагласа за развитие у учениците. Основната идея е, че всички ученици са способни да се справят с математиката, ако им се осигури адекватна подкрепа и подходящи обяснения, за да разбират.

Компонентите на JUMP Math са: професионално развитие за учителите, разработени ръководства за учителите, включващи детайлни сценарии на уроци, тестове за измерване на напредъка, развиващи бонус задачи и тетрадки за упражнения на учениците.

Ангажираност

Тъй като в постиженията на учениците по математика съществуват големи различия, това кара много хора да мислят, че някои деца са родени с генетична предразположеност към математиката, а при други тя липсва. Съвременните открития на когнитивните науки сочат обаче, че мозъкът е много по-пластичен отколкото се е смятало в миналото и че, когато учим, не променяме съдържимото на мозъка, а това, което той представлява (капацитета му да научава). На практика това означава, че при наличието на внимателни инструкции, всеки ученик може да развие дълбоко разбиране и отлични умения по математика. Ключът към това е създаването на условия за ангажиране на вниманието в ученето и упражненията.

Постоянно оценяване

JUMP се основава на най-новите изследвания в когнитивистиката и най-добрите програми за преподаване на математика от Канада и света. Много от тези програми търсят начини да използват силата на човешкия ум. Различното при JUMP е, че тук се мисли и за ограниченията на ума. Например, трудно е да задържим в краткосрочната си памет твърде много нови идеи, така че един от принципите при JUMP е да се уверим, че учениците са овладели и затвърдили  дадена стъпка, преди да преминем към следващата. Знаем още, че фрустрацията може да потисне вниманието и да попречи на ученето, че веднъж преминали в дългосрочната памет, погрешните идеи трудно се поправят. Затова JUMP набляга на постоянното оценяване – за да могат учителите да забележат и коригират потенциалните проблеми на ранен етап.

Изграждане на увереност чрез откривателство

Контекстуализирането и откривателството са важни понятия в ученето, но ако скоковете са твърде големи, за много от учениците търсеното пътешествие на откривателство може да се превърне в лутане в тъмното. Подходът на насочвано откривателство при JUMP носи увереност и въодушевление тъй като всяка следваща стъпка е съвсем малко по-трудна от предходната и по този начин прави откривателството достъпно дори и за най-изоставащите ученици. Възможността да правят малки стъпки в началото дава на учениците необходимите знания и увереност да правят по-големи стъпки в по-късен момент.

Готови разработени ресурси за учителите

JUMP отчита, че много малко от учителите в начален етап са специалисти по математика. Затова е отделено специално внимание на Ръководството за учителя, което съдържа ясни обяснения на математическите концепции, прави връзка с други предмети и други области на математиката, с реалния живот, и с по-високите нива на математика. То предлага: множество подробни варианти за всеки урок; стратегии за внимателно структуриране на груповата работа, за да се гарантира на всеки ученик пълно участие и смислена роля; практически занимания и упражнения; техники за оценяване на разбирането на учениците; техники за диагностициране на бариери; различни ангажиращи внимането начини за бързото преодоляване на тези бариери. Като цяло, всеки 30-90 секунди преподаване биват последвани от 4-5 минути изследване, практика, оценяване и корекция в реално време. Оценяването на момента показва къде са необходими инструкции и упражнения и къде не са. Това гарантира максимална ефективност – учениците не губят време да упражняват материал, който вече са овладели. Работните тетрадки за учениците отразяват материала от Ръководството за учителя и представляват важни инструменти в оценяването като едновременно с това гарантират, че учениците са имали възможност задълбочено и смислено да упражнят материала, за да затвърдят знанията си. Опростеният език прави материала достъпен за ученици с различно ниво на владеене на езика, за да не бъде той бариера в изучаването на математиката. В комплект – Ръководството за учителя и Работната тетрадка – позволяват на учителите да се фокусират върху това как най-добре да преподават, а не върху търсенето или изработването на упражнения и тяхното фотокопиране.  Установява се, че има и друга причина, поради която ученицте обикват Работните си тетрадки по JUMP Math –  при попълването те се превръщат в техни собствени ценни творения – доказателство за усилията, които са вложили, и успехите, които са постигнали.

Ангажиране на групата

Уникалната комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване и разнообразни подходи в преподаването при JUMP позволява на учителите да изпълнят смятаната за невъзможна задача да преподават на целия клас като същевременно отчитат индивидуалните потребности на учениците си. Като превръща трудните концепции в постижими стъпки, JUMP дава възможност на всички ученици да преживеят успех и положителната обратна връзка. Това води до ангажираност и насърчава по-нататъшното учене.  На всеки етап ученето се затвърждава с упражнения. Иновативни бонус въпроси, свързани единствено със същината на съответния урок, позволяват на „добрите по математика“ да останат ангажирани, енергизирани и учещи, като същевременно дават възможност на учителите да отделят повече време на учениците, които срещат затруднения. Децата постоянно прилагат уменията си за решаване на задачи, рефлексия, свързване на понятия и намиране на обосновка за решенията. Само, когато всички ученици са овладели основните градивни елементи, те биват интегрирани, за да се стигне до същинско разбиране на сложните понятия. Децата, които в началото са определяни като „бавни“ или „бързи“, „отегчени“ или „фрустрирани“, „пречещи на работата“ или „отнесени“, започват да се събират в едно цяло – негативният натиск от страна на групата се разсейва, ентусиазмът нараства, всички постигат по-високи нива на индивидуалени и колективен успех. Колективният успех не позволява създаването на изкуствени йерархии, които биха могли да разрушат спокойната и безопасна учебна среда. Освен това, с течение на времето, напредъкът се ускорява; заедно с елиминирането на празните места в знанията, невронните вериги се консолидират и  сближаването в класа расте. В уроците по JUMP е вложено внимателно надграждане, за да може вниманието на децата (и това на учителите) да остане фокусирано и външната информация да бъде ограничена докато учениците не станат готови да се справят с нея. По този начин не се натоварват вниманието и работната им памет.

JUMP Math е забавление за всички!

Авторите на материалите по JUMP притежават мощната комбинация от опит да обясняват сложни понятия на деца и задълбочено познаване на математиката (всички имат докторски степени по математика). Те искрено вярват, че математиката е забавна и са отдадени на задачата да откриват подходи в преподаването, които дават възможност на децата и учителите да споделят това усещане за забавление, да заменят вкоренените фобии относно математиката с нов, обогатяващ живота, ентусизъм за математика. Нарастващият обем от висикокачествени научни разработки и постоянният поток от  коментари от страна на ученици, родители и учители, показват, че те успяват.

Всяко дете може да е успешно по математика.

Всеки учител може да преподава математика отлично.

Всички могат да я обикнат!