new-school-inner-banner-1

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа“ е девизът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021).

Ние също вярваме, че големите промени се случват, когато работим заедно, затова участваме и ще допринесем с нашата експертиза за успешното реализиране на партньорския проект „Променяме се с климата“.

Проeктът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава.

Програмният оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.“ е Министерство на околната среда и водите на Република България, чрез Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“.

Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.

Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат.

Старт на проекта: 21 октомври 2021 г.

Продължителност: 29 месеца

 

РЕСУРСИ

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Установяване на партньорство между училища и организации с нестопанска цел от България и Норвегия;
 • Обмен на добри практики между партньорите;
 • Разработване на онлайн информационно-образователен портал;
 • Повишаване на компетентностите на учителите по темата за промените в климата чрез провеждане на обучения;
 • Организиране на регионални кампании и ученически проекти в Белица, Берковица, Бургас, Веселиново, Разград, Свищов и София, визиращи климатичните промени;
 • Запознаване на обществеността от целевите райони с постигнатите от кампанията резултати, както и отправяне на предложения до местната власт за конкретни мерки по адаптация към промените в климата;
 • Осигуряване на прозрачност посредством активен обмен на информация с медиите и използване на социалните мрежи;
 • Ефективно управление на проекта.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Разработване на онлайн информационно-образователен портал с базисна информация, образователни модули, интерактивни игри, видеа, споделени добри практики;
 • Разработване на 3 обучителни програми за учители, включени в ИРОПК на МОН;
 • Провеждане на обучение на 120 учители от целевите райони;
 • Организиране на 7 регионални кампании и 21 ученически проекта в седемте целеви района;
 • Организиране на 7 регионални въвеждащи срещи, 7 регионални информационни срещи, 7 регионални конференции и 1 национална конференция;
 • Обмен на информация и добри практики между българските партньори и норвежката организация;
 • Активно информиране на обществеността за хода и резултатите от проекта посредством провеждането на 8 пресконференции, активното използване на социалните мрежи и функционирането на уебсайт на проекта.

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

„Променяме се с климата“ е партньорски проект с участието на 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Изборът на училища от различни части на страната е мотивиран от желанието, заедно с представителите на училищата, на местните общности и институции, да идентифицираме най-значимите за тях проблеми, свързани с климатичните промени.


Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Повечето от проблемите и решенията за справяне с климатичните промени имат наднационален характер и изискват и наднационални решения, но са свързани и с реални поведения на хората или общностите по места.

Затова ние – ангажираните с образованието възрастни, сме длъжни да говорим открито с учениците и да им даваме инструменти, чрез които да осмислят настоящето и да могат да вземат решения в свят с нарастващи степени на нееднозначност. По този начин се надяваме да достигнем до младите хора и да им помогнем да намерят отговори на големите въпроси, които ги вълнуват – за себе си, за отношенията с другите и света, за значимостта и влиянието на климатичните промени, как да се адаптираме, какво знаем и какво предстои да научим в ролята на бъдещи изследователи и откриватели.


Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г. За периода 2014- 2021 г. размерът на финансирането възлиза на 1.55 милиарда евро.

Приоритетите за периода са:

 • Иновации, изследвания, образование и конкурентоспособност 
 • Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността
 • Околна среда, енергетика, промяна на климата и нисководородна икономика
 • Култура, гражданско общество, добро управление и основни права
 • Правосъдие и вътрешни работи

ФМ на ЕИП се финансират съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като финансовият принос на всяка държава е съобразен с БВП на страната. Критериите за допустимост за финансиране по линия на ФМ са огледални на тези за финансиране от Кохезионния фонд на ЕС , като средствата се разпределят към държави, в които БНП (Брутен национален продукт) е по-нисък от 90 % от средния за ЕС.  


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ И НОВИНИ ПО ПРОЕКТА

 

Национална заключителна конференция „Променяме се с климата“ – 25 март 2024 г., София

Порталът КЛИМАДАПТ – незаменим помощник в екологичното образование – 20 септември 2023

Регионална заключителна конференция, посветена на климатичното образование в училищата – 4 юли 2023 г., София

Обучение „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ – София, 12-13 декември 2022

Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ – София, 12 декември 2022

Стартирахме регионалните информационни срещи по образователния проект „Променяме се с климата“ – 7 региона, ноември-декември 2022

Първите 77 учители – обучени в 2-кредитни програми по проект „Променяме се с климата“

ИПО започва обучения за педагогически специалисти по проект „Променяме се с климата“

Училищата партньори в „Променяме се с климата“ – домакини на 6-те Регионални въвеждащи срещи

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ – София, 9 март 2022 г.

Получихме одобрение от МОН на 3-те обучителни програми за учители, в рамките на проект „Променяме се с климата“

Проектът „Променяме се с климата“ с участието на ИПО стартира с начална среща на партньорите