Кои сме ние и защо обработваме лични данни

Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ (ИПО) е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление: 1124 гр. София, бул. Цариградско шосе 23, ЕИК 176246361, представлявано от Олга Нинова-Траянова, Председател на УС.

В изпълнение на мисията си, ИПО обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент, като по силата на приложимото право има качеството на администратор на лични данни.

С ИПО можете да се свържете чрез електронна поща info@progresivno.org или на телефон 0882 411901.

ИПО осъществява общественополезна дейност в областта на образованието. Каузата ни е подобряване на образователната система в България, в отговор на изискванията и нуждите на обществото в 21-ви век. Във връзка с дейността си ИПО работи с юридически и физически лица (доставчици на услуги; партньори и съмишленици; потребители на услугите и продуктите на ИПО; училища; учители; директори; деца), като събира и обработва информация, идентифицираща съответните субекти на данни.

С настоящата Политика за защита на личните данни ИПО цели да информира заинтересованите лица на какво основание събираме и обработваме лични данни, за какви цели се обработват, както и за правото на достъп, коригиране и заличаване, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Понятия и дефиниции

Лични данни е всяка информация, която служи за идентифициране на физическо лице, като: идентификационен номер, име, адрес, онлайн идентификатор или признак, определящ физическа, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на субекта на данни.

Обработване на лични данни – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като: събиране, записване, организиране, структуриране, подреждане, комбиниране, съхранение, изтриване.

Основание за обработване на лични данни

Като администратор на лични данни, ИПО обработва лични данни на основание чл. 6, ал. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679. Ние Ви предоставяме възможност да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни, като я публикуване на сайта на ИПО и като Ви насочваме към нея всеки път, когато се изисква събиране на лични данни.

На основание дадено съгласие

ИПО обработва лични данни на основание дадено съгласие за обработването им, като целите за обработването са винаги ясно описани и предоставени на субекта на данни. ИПО изисква съгласие за обработка на лични данни, което се заявява чрез отбелязване на тикче в онлайн формите или полагане на подпис при присъствени активности, например:

 • Попълване на онлайн форми за заявяване на интерес към наши обучения, регистрация за участие в обучения, семинари, уебинари и други събития, провеждани от ИПО;
 • Попълване на присъствени списъци за провеждане на присъствени на място и онлайн обучения за установяване на самоличността на участниците;
 • Попълване на форми за издаване на удостоверения за участия в обучения;
 • Попълване на онлайн заявка за закупуване на учебни материали и извършване на логистика за доставянето им;
 • При абониране за нашия бюлетин;
 • В други форми, където има опция за даване на съгласие за получаване на информация за събития, информационни бюлетини и предложения, свързани с предлаганите от ИПО продукти и услуги.

Законово основание

ИПО обработва лични данни на основание действащата законова и нормативна уредба, изискваща обработване на данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, например:

 • Изготвяне и изпращане на предложение за сключване на договор/оферти/фактури/протоколи за продукти и услуги, предоставяни от ИПО;
 • Сключване и изпълнение на договори, анекси, споразумения и др. по ЗЗД и КТ;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • Изпълнение на указания на МОН за организиране и провеждане на обучителни програми за квалификация на педагогическите специалисти, вписани в ИРОПК, както и указанията на национални и европейски оператори по проекти и грантови програми, като ЕРАЗЪМ, Фонд активни граждани, Оперативни програми и др.;
 • Задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи, като Комисията за защита на личните данни, Съд, в рамките на производство, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове и др.

Легитимни интереси

Когато обработваме Вашите дарения в подкрепа на ИПО, когато обработваме Вашите лични данни за нашите вътрешни административни цели, както и с цел подобряване на процесите във връзка с реализираните проекти и програми на ИПО, когато се осъществяват автоматични процеси за събиране на уеб базирани данни с цел подобряване на услуга, която предоставяме, както и представянето на уеб сайта на ИПО, когато трябва да предприемем стъпки за защита на сигурността на предоставените ни данни, ние разчитаме на правното основание легитимен интерес. В тези случаи имаме легитимен организационен интерес от това да обработваме Вашите лични данни.

Съгласие за предоставяне на лични данни

Когато искаме Вашето съгласие за обработване на лични данни, то ни е необходимо за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на заявки за продукти и услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения. Тази обработка е задължителна и ако нямаме Вашето съгласие и не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор и не бихме могли да предоставяме съответните услуги.

Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения ИПО. Личните данни, описани в базата данни на ИПО в този случай се подлагат на псевдонимизация/анонимизация. Когато получавате наши електронни писма от нашия имейл маркетинг, Вие можете да промените предпочитанията си по всяко време, като кликнете върху връзката „unsubscribe“ в края на всеки имейл. Можете също така да промените предпочитанията си за контакт по всяко време, включително да ни кажете, че не искате да се свързваме с Вас за маркетингови цели по пощата, като се свържете с нас на info@progresivno.org.

Видове данни, които обработва ИПО и за какви цели

Информацията, която събираме, обработваме и съхраняваме може да бъде:

 • Данни за лична идентификация, необходима при провеждане на различни форми обучения на ИПО, за издаване на удостоверения, както и за доказване на достоверност при изготвяне на договори и споразумения – три имена, месторождение, дата на раждане, данни за квалификация и диплома, месторабота, длъжност;
 • За целите на програми и проекти, като JUMP Math, в които ИПО предоставя безвъзмездно учебни материали, методическа и друга подкрепа на учители и ученици, ние обработваме данни, предоставени ни от учителя за месторабота, длъжност, клас, в който преподава, обща информация за класа, като наличие на преобладаващ брой деца от семейства в неравностойно положение и брой деца със специални обучителни потребности;
 • При логистика и имейл маркетинг ние използваме лични данни за контакт и кореспонденция – име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл;
 • При сключване на договорни отношения ние обработваме данни, необходими за изготвяне на оферти, договори, дарения, фактури, стокови разписки, протоколи и други документи;
 • Когато провеждаме активности на ИПО, ние получаваме от Вас информация „Обратна връзка“, която представлява личното Ви становище по конкретни теми и въпроси, получено в онлайн анкети и форми по електронен път и на хартиен носител;
 • Във връзка с плащания към и от ИПО, ние обработваме информация за банкова сметка или друга платежна информация;
 • Когато разменяме кореспонденция по имейл, ние обработваме информацията и данните, предоставени доброволно и получени на имейлите на ИПО с домейн @progresivno.org;
 • За връзка с ИПО ние използваме и обработваме и информацията, която Вие доброволно ни предоставяте под формата на записи в гласовата поща и съобщения на служебния телефон на ИПО 0882 411901;
 • За целите на доказване на участие в обучения на ИПО, ние създаваме и обработваме видео записи и снимков материал от обучения, уебинари и други активности на ИПО;
 • За да сме Ви максимално полезни и да познаваме Вашите нужди, ние провеждаме маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които произвеждаме или предоставяме;
 • За да популяризираме наши активности, ние събираме данни през онлайн форми, публикувани на интернет страницата ни и на фейсбук страницата ни;
 • При посещение на официалния уеб сайт на ИПО https://progresivno.org, се събира автоматично специфична неперсонализирана информация чрез Google Analytics за устройството Ви, като: операционна система, IP адрес, версия, уникални идентификатори, „бисквитки“ и подобни технологии за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за водене на статистика за използването на сайта ни. Google Analytics е услуга за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“), която използва „бисквитки“, които се организира от IT инфраструктура на Google. По смисъла на Регламента, ИПО събира тези данни от легитимен интерес – за подобряването качеството на търговските предложения и на уеб представянето на сайта на ИПО. Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта на ИПО да бъдат защитени по изискванията на Регламента. Вие можете да откажете всички или някои „бисквитки“ чрез настройката на браузъра Ви, но в този случай не всички функции на нашия сайт могат да бъдат напълно използваеми. Съществуват и задължителни за работата на нашия сайт „бисквитки“, които не могат да бъдат изключени, ако желаете да го ползвате. Google Conversion Tracking е друга услуга на Google, която ни позволява да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в Google AdWords (услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google). Използвайки тези услуги ИПО не събира и не получава никаква информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.;
 • На сайта на ИПО има линкове към други сайтове на партньори и услуги, както и до социални мрежи като Facebook, YouTube и др., в които ИПО поддържа своя страница или акаунт. Достъпът до тези сайтове и социални мрежи предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ИПО не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.;
 • При посещение на страницата ни https://www.facebook.com/JumpMathBulgaria, в социалната мрежа Facebook се използва услуга Social Plugins, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети. Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. С технологията Facebook Remarketing към потребителите, които са посетили наши интернет страници, може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Въпреки това ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране на отделни потребители. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, може да направите справка тук: https://www.facebook.com/policy.php. ИПО не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира, затова чрез следния линк ние Ви информираме само за това, което ни е известно http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

Споделяне на лични данни с трети страни

ИПО може да сподели Вашите лични данни с трети страни единствено при следните обстоятелства:

 • На доверени партньори и доставчици на стоки и услуги, с които сме в договорни отношения, за да предоставят продуктите или услугите, които сте поискали от нас. Ние съблюдваме спазването на нашата политика и от нашите партньори, като се уверяваме, че са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на данните.
 • Когато имаме законово задължение да разкрием Вашите лични данни пред конкретна законова институция или орган.

Основни принципи при обработване и съхранение на лични данни

ИПО се отнася с изключителна грижа и отговорност за защита на личните данни, които обработва.

При обработване на Вашите данни ИПО спазва принципите за законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите на обработване, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранение за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ИПО съхранява Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целите, за които са събрани, включително за целите на удовлетворяване на приложимите законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome или Private Browsing на Firefox.

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация – субектите на лични данни има право да поискат информация за това дали личните им данни се обработват, какви техни лични данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват.

Право на корекция – в случай, че ИПО обработва непълни или сгрешени данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат коригиране, заличаване или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

Право на възражение – по всяко време субектите на лични данни имат право да възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани.

Право на ограничаване на обработването – субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработването на личните им данни за определен период при: проверка за верността на данните; проверка на основанието; при подадено възражение, по време на разглеждането му от ИПО.

Право на преносимост на данни – субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на ИПО в организиран електронен формат, ако обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение.

Право на жалба – в случай, че субект на личните данни сметне, че ИПО нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с ИПО за изясняване на въпроса на info@progresivno.org. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред компетентния надзорен орган Комисията за защита на личните данни.

Всички заявления за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. ИПО се произнася по подадено по надлежният ред искане в 30 /тридесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява ИПО този срок може да бъде удължен до не повече от 90 /деветдесет/ дни от подаването на заявлението. С мотивирано решението на ИПО се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

За горепосочените дейности е приложим контакт на имейл адрес info@progresivno.org

Актуалност и промени в Политиката за защита на личните данни на ИПО

ИПО се отнася с изключителна грижа и отговорност за защита на личните данни, които обработва, затова ще актуализира настоящата Политика за защита на личните данни при необходимост и при промяна в действащото законодателството. Можете да посещавате тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. При значителни промени в начина, по който боравим с личните Ви данни, ние ще поставим забележимо отличаване и ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще считаме, че сте се запознали с тези промени.

Информация за администратора на лични данни – ИПО

Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ (ИПО) е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано в СГС по фирмено дело No 734/2011 г., вписано в РЮЛНЦ към АВ с номер 20180420085326, ЕИК 176246361, представлявано от Олга Нинова-Траянова, Председател на УС.

Седалище, адрес на управление и кореспонденция: 1124 гр. София, бул. Цариградско шосе 23

Телефон: 0882 411901

Електронна поща: info@progresivno.org

Интернет страница: https://progresivno.org

Информация за компетентния надзорен орган – КЗЛД

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: (+359-2) 915 3 518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: https://www.cpdp.bg/


Настоящата „Политика за защита на личните данни“ е утвърдена от Председателя на УС на ИПО на 25.05.2018 г. и е актуализирана към 04.12.2020 г.


Декларация за доброволно предоставяне на лични данни за участие в обучителни програми на ИПО