Сдружение за общественополезна дейност „Институт за прогресивно образование“ е учредено на 22.11.2011 г. и е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на 02.05.2012 г. в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с номер 20120502023.

На 20.04.2018 г. е регистрирано в РЮЛНЦ на АВ.

ЕИК: BG176 246 361

Адрес по регистрация: 1124, София, р-н Оборище, ж.к. Яворов, бул. Цариградско шосе 23

Представляващ: Олга Нинова-Траянова, Председател на УС

Официален сайт: https://progresivno.org/

Имейл: info@progresivno.org

Телефон: 0882411901