Общи въпроси

С какво JUMP Math е по-добра от традиционното преподаване?

– Защото постига качествено по-добри резултати и защото постига тези резултати наистина с всички деца.  При JUMP Math наблюдаваме огромен скок и подобрение в резултатите на всеки един ученик от класа. Ако в началото на учебната година имаме шарени оценки в класа – няколко 3-ки, 4-ки, 5-ци и няколко отличници, то в края на годината по-голямата част от класа се измества в спектъра на петиците и шестиците, като всички деца реализират страхотен прогрес.

– Също така, JUMP Math е истинска отлично изградена и проверена в практиката система, която се състои от следните елементи (3+1 групи по 3):

  1. Педагогика = Нагласи, разбирания и ценности + Педагогически принципи + Техники на преподаване
  2. Материали = Ръководства за учителите + Тетрадки за ученика + Приложни материали за децата
  3. Квалификация = Обучение + Професионална мрежа + Консултации + Качество = Компетентност на учителите + Компетентност на децата + Организационна среда

Важно е да се отбележи, че пълните резултати от JUMP Math се постигат само с последователно, цялостно и интегрирано прилагане на всички елементи от системата. Прилагането на част от тях води до частични положителни резултати, но не и до качествения скок, който очакваме. Ако анализираме традиционната система, ще установим, че голяма част от тези елементи липсват, а други са с по-ниско качество.

– Много важно е, че благодарение на JUMP децата се научават да мислят и да разбират математическите концепции в дълбочина и да развиват най-различни универсални умения и нагласи за разлика при традиционната методика. Не е трудно едно дете да бъде отличник по математика от 1 до 4 клас, защото самото съдържание на материала в този период позволява, ако ти успееш да научиш нещата наизуст и просто ги възпроизведеш, да получиш отлична оценка. Но, ако не вникнеш в дълбочината на математическите концепции, ако не се научиш да мислиш логически, а на това не те научава традиционната методика, то в 5 клас вече идват големите проблеми, когато материалът става много по-сложен и научаването наизуст не работи, това е и една от причините и резултатът на учениците в България на международните изследвания да са толкова ниски

По какво точно се различава JUMP Маth като методика на преподаване?

Преподаваме на съвсем малки стъпки, което води до разбиране на материала от всички ученици в класа.

Правим системен преговор във всеки учебен час.

Заместваме дългите домашни, които детето трябва да прави само, с много практика в часовете заедно с учителя и връстниците си.

Стимулираме децата да учат от грешките си. Не преподаваме ново знание, докато не се уверим, че всички деца са разбрали.

Как да разбера, че JUMP Math има положително въздействие? Какви резултати показват замерванията и изследванията?

JUMP се основава на най-новите изследвания в когнитивистиката и най-добрите програми за преподаване на математика, които в науката и практиката показват как най-добре учи и усвоява детският мозък. Информация за различни изследвания може да намерите на сайта на JUMP Math, Канада, както и в книгата на Джон Майтън “Краят на невежеството”, която е преведена на български, където също има много информация за научните изследвания в подкрепа на JUMP Math. Записи с мнения на практикуващи български учители може да видите във видео материалите за JUMP Math България в Youtube канал ни.

В български условия Маркет линкс направи едно уникално пилотно изследване, защото за пръв път в нашата страна се сравняваха 2 различни системи на преподаване по математика (традиционна и JUMP Math) и се оказа, че учениците по JUMP Math наистина имат предимство и това предимство става по-голямо, колкото повече време се обучават децата по системата. Интересното е, че дори в класни стаи, където имаше голям брой деца от ромски произход, то тези деца и паралелки постигнаха над средните нива за страната.

А Нов български университет направи изследване при 4-класниците, сравнявайки нагласите на децата, обучавани по едната и другата система. Изследването показа, че децата, които са учили по JUMP Math, имат по-ниска тревожност към математиката, имат положителна нагласа към математиката и действат с повече увереност и самочувствие, сравнено с децата, обучаване по традиционната система.

За кои класове се предлага JUMP Math в България?

За момента ИПО предлага пълните комплекти материали (Ръководство за учителя, Учебна тетрадка, допълнителни материали) за предучилищна група (ПГ) и класовете от 1 до 5 – преведени на български. По принцип в Канада системата е разработена до 8 клас. В момента се превеждат на български и се адаптират материалите за 6 и 7 клас.

Има ли нормативна база, която позволява масовото въвеждане на този метод на обучение?

Според нормативната уредба на МОН всеки учител може да избира свободно методиката на преподаване на математика. JUMP Math е със статут на допълнителни учебни помагала, тъй като не предполага използването на учебник. Поради тази причина няма как да бъде един от одобрените учебни комплекти, които, според МОН, би трябвало да включват учебник. Това не пречи на учителите да използват системата ежедневно, като например тази учебна година в над 60 училища около 100 учители използват методиката.

За учители

Материалът, който се изучава по JUMP Math, съвпада ли с материала на традиционното обучение за съответните класове?

Всеки учител може да започне да преподава по JUMP Math, като не просто няма рискове за несъвместимост, а и дори се отчита положително въздействие върху базови когнитивни умения и мотивация за учене.

JUMP Math обхваща голям обем знания от всички раздели на математиката. За България учебното съдържание е адаптирано, като са съставени учебни програми JUMP Math – задължителна подготовка (ЗП) и свободно избираема подготовка (СИП).

Притеснявам се, че JUMP Math ще забави бързите ми ученици и те ще заработят с темпото на най-слабия ученик в класа? Как се осигурява развитието на по-бързите ученици заедно с темпото на по-бавните?

В Ръководството за учителя JUMP Math предлага допълнения и бонус въпроси с нарастваща трудност. Те осигуряват занимания и развитие за бързите ученици, но са достатъчно познати, така че децата, които са по-бавни в началото, да могат да се престрашат и да се опитат да ги решат. Научните изследвания сочат, че всички деца могат да извлекат полза от JUMP Math включително децата, които така или иначе напредват бързо. Всички деца в един клас по JUMP Math изграждат увереност в себе си и получават много възможности да покажат, че знаят. Напредъкът започва да се усеща повече, когато по-голям брой ученици започнат да разбират и да участват на по-високо ниво, което е от полза и за най-способните ученици. Това се дължи на дълбоките нива, на които работи JUMP Math и на това, че програмата улавя въодушевлението на класа и води до създаването на една по-висша обучителна среда за всички.

Чрез специфичните за методиката БОНУС задачи, които изискват учениците да приложат усвоено знание при решаване на задача предизвикателство на по-високо равнище на сложност, но в рамките на същата концепция. В никакъв случай не трябва да допуснете бързите деца да избягат напред по темите. Защото те спират да участват в същия разговор, в който участват класът, същото нещо важи и за по-бавно справящите се деца, те също трябва да се ангажират на същата тема – можете да минете една или две години назад, тъй като и материалът го позволява, тъй като е изграден спираловидно, така че винаги можете да намерите на същата тема по-лесни материали от предни години, така че и тези деца със затруднения да участват в същия интелектуален разговор, който се води в клас. Как ангажираме бързите деца – даваме им бонус задачи от същата тема, но по-трудни, а как ангажираме по-бавните деца – даваме им по-лесни задачи, но пак на същата тема, за да изградим увереност у тях и това, което се получава, че в рамките на около година разликата между децата става много малка и често дори се случва деца, които са нарочени за бавни, да станат от най-бързите.

Как се внедрява системата в България спрямо възрастта, за която е предназначен оригиналът?

С коя книжка работят децата е преди всичко въпрос на начално внедряване. Например, материалите за предучилищна възраст са всъщност книжка 1.1 – в първи клас те завършват 1.2 и продължават с 2.1. Когато, обаче, се влиза в нова паралелка, винаги се започва с по-основен материал, за да се компенсират натрупаните неясноти и да се изгради основа за ускорително развитие напред. Обикновено това се вижда през втория срок. Няма значение на колко години са децата, важното е те първо да усвоят фундаментални концепции и умения. Ако се скочи направо към по-напреднал материал, ще се допуснат пропуски, които във времето ще стават все по-големи и ще доведат до познатата картина повечето деца да се притесняват, а само няколко да се чувстват уверени. Имаме достатъчно подготвен допълнителен материал, за да изведем децата колкото могат и искат напред.

Разминаването с Канада, Испания, Англия и САЩ се дължи също и на нивото на подготвеност на учителите и най-вече подкрепата, която те получават за разлика в България, затова и полагаме усилия в развитието на качествени кадри и методическа подкрепа на преподавателите.

Какви са изискванията към учителите, за да започнат да използват системата?

За да започнете да прилагате системата JUMP Math е нужно да преминете през обучение, което Институтът за прогресивно образование предлага наред с консултации и методическа подкрепа за учителите, които работят със системата. Информация за предстоящите дати за обучение и записване се публикуват в секцията “Събития и новини”. Желания и заявка за обучения можете да направите чрез тази форма тук.

Качествената подготовка на учителите е изключително важна. Затова, за да се започне прилагането й е нужно всеки учител да премине през интензивно обучение (предварителна дистанционна онлайн подготовка и тридневно присъствено обучение, за да се сертифицира и да започне да използва учебните материали по JM). При заявка, ИПО разполага с екип от експерти и специалисти за осигуряване на методическа подкрепа (включваща посещения в класната стая, подкрепа по мейл, телефон и организиране на уебинари) на учителите, преподаващи по JUMP Math през учебната година.

Материалите от програмата и плановете на уроците по JUMP Math са специално разработени така, че да дадат възможност на всеки човек да се справи отлично с преподаването. Единственото изискване е този човек да има положителната нагласа и желание да се развива и да се довери и следва системата. Много възрастни, на които математиката е била трудна, чрез преподаването преоткриват този предмет. Забелязали сме, че тези, на които математиката е била трудна, могат да изпитат емпатия към учениците си и често стават най-добрите учители.

За деца

Колко часа седмично трябва да се отделят за децата от една група (клас)?

Най-добри резултати се постигат, когато се преподава всеки ден по 1 час в часовете по математика. Според нормативната уредба на МОН часовете по математика в задължителна подготовка (ЗП) са около 3-4 часа седмично. Тези часове могат да се допълват с часове от допълнителната (ЗИП) и факултативната подготовка (СИП). По този начин не е проблем да се осигурят 5 часа седмично за обучението по математика във всеки клас.

Успяват ли четвъртокласниците на изпита Национално външно оценяване?

До момента класовете по JUMP не са имали проблеми с него. Обикновено децата успяват с резултати над средните и често са по-добри от сравнимите класове. През 2016 година направихме и начално сравнително изследване с класове по традиционните методи, което показва значително предимство на децата по JUMP в 3-ти и 4-ти клас.

Има ли домашни при JUMP Math?

Учителите би трябвало да задават определени дейности за вкъщи, които ангажират и детето, и родителите. Това е начин да се осигури повече стойностно време между родителите и децата, а и самите деца да осъзнаят различни приложения на материала от училище. ИПО предвижда да подпомага учителите с описания на подобни дейности. Това не е точно домашна работа, а съвместна дейност на децата и родителите.

Как разбираме какво научава детето, ако няма домашни и не му предоставяме директно преподаване?

С непрекъсната обратна връзка в процеса на обучение в клас, по този начин учителите по-лесно определят нуждите на учениците, следят прогреса им чрез оценяване на равнището на знанията към момента и затрудненията в процеса на самото учене.

JUMP се основава на най-новите изследвания в когнитивистиката и най-добрите програми за преподаване на математика от Канада и света. Много от тези програми търсят начини да използват силата на човешкия ум. Различното при JUMP е, че тук се мисли и за ограниченията на ума. Например, трудно е да задържим в краткосрочната си памет твърде много нови идеи, така че един от принципите при JUMP е да се уверим, че учениците са овладели и затвърдили дадена стъпка, преди да преминем към следващата. Знаем още, че фрустрацията може да потисне вниманието и да попречи на ученето, че веднъж преминали в дългосрочната памет, погрешните идеи трудно се поправят. Затова JUMP набляга на постоянното оценяване – за да могат учителите да забележат и коригират потенциалните проблеми на ранен етап.

Как се чувстват деца от JUMP класове при преместване в други класове?

Уверени. Методиката развива в учениците способността да отговарят на изискванията на средата, увереност и стремеж към самостоятелно решаване на проблеми. А благодарение на възприемането на информацията на малки стъпки, се постига по-задълбочено усвояване на всяка концепция, което помага на децата в горните класове. В момента работим по активно внедряването на JUMP в 5-7 клас, като вече имаме учители, работещи с JUMP материали и в 5, и в 6 клас.

За родители

Предлага ли се обучение за родители? За кого са предназначени обученията?

Институтът за прогресивно образование периодично предлага обучителни сесии, които са отворени за всички, които се интересуват от системата, като освен основно учители в обученията се включват и родители, възпитатели, директори, баби и други.

Екипът на JUMP Math има детайлно разработена система за обучения, която вече е и част от регистъра на МОН за организации, предлагащи квалификация на специалисти в сферата на образованието. Разработени са инструменти за измерване на качеството на обученията и инструменти за измерване на прогреса на учениците и учителите по време на учебната година, които екипът за професионално развитие прилага. От ИПО предлагаме и множество обучения и по други теми. Желания и заявка за обучения можете да направите чрез тази форма тук.

За материали

Възможно ли е да си купя учебните комплекти свободно? Каква е цената им?

Ако сте учител, е необходимо да преминете през обучение, за да се запознаете с философията на JUMP Math, да се настроите към нагласите на преподаване и да добиете опит в използването на инструкциите за учителите. Инструкциите за учители са ключови за системата JUMP Math. Учебните тетрадки са само допълнителни. Инструкции и тетрадки могат да се закупят от учителите само след успешно преминато обучение. За родителите и всички, които работят индивидуално със своите деца изпращаме онлайн материали за подготовка, като препоръчваме те също да преминат присъственото обучения преди да закупят материалите, за да може ефективно да ги използват. Цените и подробна информация за материалите можете да намерите тук.

От какви материали имам нужда, за да започна да използвам системата JUMP Math в клас?

Учебните комплекти по JUMP Math се разработват и разпространяват от Института за прогресивно образование. Учебните комплекти съдържат Ръководството за учителя (с детайлни сценарий на уроци, множество задачи,допълнителни насоки, тестове и приложени допълнителни материали. Ръководството за учителя е “двигателят” на програмата JUMP Math.) и Учебна тетрадка (Тя се използва като допълнение към Ръководството за учителя и предлага упражнения и възможности за допълнително оценяване.) За някои часове ще имате нужда и от достъпни нагледни материали като: зарове, сглобяващи се кубчета (напр. Лего), жетони, карти за игра, клечки за сладолед, конци, кламери и др.