school-for-teachers-inner-1

Институт за прогресивно образование (ИПО) създаде платформата УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ, за да предостави на педагогическите специалисти в България богата палитра от обучителни програми по актуални за съвременното образование и начин на живот теми.

Обучителните програми са вписани в ИРОПК на МОН и дават съответните квалификационни кредити, а обучителите ни са с богат и дългогодишен опит в обучаването и изграждането на умения. ИПО е сертифицирана организация по стандарт ISO 9001:2015, с внедрена система за управление на качеството от 2016 г., притежава валиден Сертификат No 445-1-2951-Q/04.11.2021 г., издаден от AQ Cert.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ИПО Кредити
1JUMP Мath – иновативна система за преподаване на математика2
2CinEd – Кинообразование в училище.2
3Ангажиране на ученици в час и позитивно образование.3
4Възможности за STEM обучение в мултикултурна среда.2
5Дигитални ресурси в училищното обучение по математика.1
6Дизайн мислене в образователната сфера.3
7Дизайн мислене за образователни специалисти.1
8Динамично лидерство.3
9Емоционална компетентност и развитие на самооценката при децата.2
10Ефективно взаимодействие с родителите.2
11Изграждане и укрепване на училищната общност.1
12Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение.3
13Интегрален подход на обучение “Учим се да учим и живеем с радост“.2
14Интерактивни методи за обучение.1
15Интердисциплинарни проекти с дизайн мислене.3
16Как да преподаваме с „различието на ум“, изграждайки нагласа за развитие и умения за устойчивост.1
17Кариерно ориентиране на учениците.2
18Класният ръководител и изграждане на сплотена общност в паралелката.2
19Компютърно моделиране със Scratch за учители.2
20Коучинг подход в образованието.1
21Културни различия и училищни практики – родители и учители заедно за успеха на децата.2
22Мултикултурната среда – средство за учене и изграждане на компетентности.3
23Основи на метода Монтесори.2
24Основи на програмирането за учители.2
25Погрижи се за себе си, за да можеш да даваш на другите – емоционална интелигентност за учители.2
26Позитивно образование и ангажиране на учениците в час.2
27Превенция на стреса и професионалното прегаряне.2
28Прогресивна и позитивна култура на класната стая.1
29Проектно-базирано обучение с мисиите на Ред Пейпър Плейн.2
30Първа помощ при общуване между учители, родители и ученици чрез метода ненасилствена комуникация.3
31Развиване на умения на XXI век за ученици.1
32Родителите и учителите – заедно за добруването на детето.2
33Роля на класния ръководител.2
34Стратегии за решаване на текстови задачи.1
35Създай и знай – използване на архитектурната среда като образователен инструмент за развитие креативността и социалната ангажираност на децата в училище.2
36ТЕАТЪР ЗА ВСЕКИ. Експресивни методи за превенция на агресия и конфликти в училище.2
37Умения за работа в екип.3
38Управление на иновациите в училището чрез прилагане на цялостен модел за развитие на училищни политики.3
39Управление на стреса в училищна среда.2
40Училищна политика за работа с родители.2
41Учителят – ментор. Целеполагане, мотивация и предоставяне на обратна връзка за представянето на ученика в контекста на учебния процес.2
42Учителят на 21 век – ключови умения за взаимодействие. Общуване с ученици, родители и колеги в контекста на образователната среда.3
43Хиперактивните деца – практически стратегии за разбиране и комуникация с децата със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност.2
44Монтесори принципи и практики за деца от 3 до 6 г. – индивидуална подкрепа за всяко дете чрез усъвършенстване на образователната среда и ролята на учителя (първо ниво)2
45Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап1
46Компетентностният подход и интердисциплинарното обучение3
47Компетентностния подход, гражданските умения и устойчивото развитие2
48Развитие на компетентности чрез STEAM подхода в обучението2
49Модели за развиване на аудио-визуална грамотност2
50Модели за насърчаване на момичета за реализация в STEAM1
51Позитивно образование и образование за характер.1
52Система за подпомагане и проследяване на представянето на учениците.2
53Училищни политики за граждански ценности и ученическото самоуправление.1
54Екологично образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори2
55Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда2
56Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората1
57Дигитални училищни лидери3
58Въведение в приложното образование2
59Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците1
60Умно оценяване и проследяване на напредъка на учениците1


Портфолио

Разгледайте нашето портфолио, където ще намерите повече информация за обучителните програми и за обучителите на ИПО.

Портфолио на обучителните програми на ИПО

Заявка за интерес

Във формата по-долу можете да заявите интереса си към конкретна обучителна тема:

Заявка за интерес за обучения на ИПО