school-for-teachers-inner-1

„Институт за прогресивно образование“ е една от първите обучителни организации, получили одобрение от МОН да разработват и реализират програми за квалификация на педагогическите специалисти. От 2016 г. досега в нашето УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ сме разработили над 70 обучителни програми по актуални за съвременното образование и начин на живот теми. Нашите обучители са експерти с богат и дългогодишен опит в обучаването на педагогически специалисти и изграждането на умения.

Обучителните програми са одобрени и вписани в ИРОПК на МОН със съответните квалификационни кредити. ИПО е сертифицирана организация по стандарт ISO 9001:2015, с внедрена система за управление на качеството от 2016 г., като притежава валиден Сертификат No BG-5090-Q/04.11.2022 г., издаден от Алфа Куолити Сертификация ЕООД.

170

 

проведени обучения
3900

 

обучени учители
60

 

обучителни програми
10

 

години опит
 
 

Портфолио

Разгледайте нашето портфолио, където ще намерите повече информация за обучителните програми и за обучителите на ИПО.

Портфолио на обучителните програми на ИПО

Заявка за интерес

Във формата по-долу можете да заявите интереса си към конкретна обучителна тема:

Заявка за интерес за обучения на ИПО

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ИПО Кредити
1 JUMP Мath – иновативна система за преподаване на математика 2
2 CinEd – Кинообразование в училище. 2
3 Ангажиране на ученици в час и позитивно образование. 3
4 Възможности за STEM обучение в мултикултурна среда. 2
5 Дигитални ресурси в училищното обучение по математика. 1
6 Дизайн мислене в образователната сфера. 3
7 Дизайн мислене за образователни специалисти. 1
8 Динамично лидерство. 3
9 Емоционална компетентност и развитие на самооценката при децата. 2
10 Ефективно взаимодействие с родителите. 2
11 Изграждане и укрепване на училищната общност. 1
12 Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение. 3
13 Интегрален подход на обучение “Учим се да учим и живеем с радост“. 2
14 Интерактивни методи за обучение. 1
15 Интердисциплинарни проекти с дизайн мислене. 3
16 Как да преподаваме с „различието на ум“, изграждайки нагласа за развитие и умения за устойчивост. 1
17 Кариерно ориентиране на учениците. 2
18 Класният ръководител и изграждане на сплотена общност в паралелката. 2
19 Компютърно моделиране със Scratch за учители. 2
20 Коучинг подход в образованието. 1
21 Културни различия и училищни практики – родители и учители заедно за успеха на децата. 2
22 Мултикултурната среда – средство за учене и изграждане на компетентности. 3
23 Основи на метода Монтесори. 2
24 Основи на програмирането за учители. 2
25 Погрижи се за себе си, за да можеш да даваш на другите – емоционална интелигентност за учители. 2
26 Позитивно образование и ангажиране на учениците в час. 2
27 Превенция на стреса и професионалното прегаряне. 2
28 Прогресивна и позитивна култура на класната стая. 1
29 Проектно-базирано обучение с мисиите на Ред Пейпър Плейн. 2
30 Първа помощ при общуване между учители, родители и ученици чрез метода ненасилствена комуникация. 3
31 Развиване на умения на XXI век за ученици. 1
32 Родителите и учителите – заедно за добруването на детето. 2
33 Роля на класния ръководител. 2
34 Стратегии за решаване на текстови задачи. 1
35 Създай и знай – използване на архитектурната среда като образователен инструмент за развитие креативността и социалната ангажираност на децата в училище. 2
36 ТЕАТЪР ЗА ВСЕКИ. Експресивни методи за превенция на агресия и конфликти в училище. 2
37 Умения за работа в екип. 3
38 Управление на иновациите в училището чрез прилагане на цялостен модел за развитие на училищни политики. 3
39 Управление на стреса в училищна среда. 2
40 Училищна политика за работа с родители. 2
41 Учителят – ментор. Целеполагане, мотивация и предоставяне на обратна връзка за представянето на ученика в контекста на учебния процес. 2
42 Учителят на 21 век – ключови умения за взаимодействие. Общуване с ученици, родители и колеги в контекста на образователната среда. 3
43 Хиперактивните деца – практически стратегии за разбиране и комуникация с децата със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност. 2
44 Монтесори принципи и практики за деца от 3 до 6 г. – индивидуална подкрепа за всяко дете чрез усъвършенстване на образователната среда и ролята на учителя (първо ниво) 2
45 Практическо приложение на Монтесори педагогиката в начален етап 1
46 Компетентностният подход и интердисциплинарното обучение 3
47 Компетентностния подход, гражданските умения и устойчивото развитие 2
48 Развитие на компетентности чрез STEAM подхода в обучението 2
49 Модели за развиване на аудио-визуална грамотност 2
50 Модели за насърчаване на момичета за реализация в STEAM 1
51 Позитивно образование и образование за характер. 1
52 Система за подпомагане и проследяване на представянето на учениците. 2
53 Училищни политики за граждански ценности и ученическото самоуправление. 1
54 Екологично образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори 2
55 Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда 2
56 Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората 1
57 Дигитални училищни лидери 3
58 Въведение в приложното образование 2
59 Програма за учители за развиване на умения за позитивна самооценка и увереност у учениците 1
60 Умно оценяване и проследяване на напредъка на учениците 1
61 Приложно STEAM преподаване в българското образование 2
62 Въведение в приложното образование 1
63 Развиване на финансова грамотност у ученици 1
64 Прилагане на научен подход и STEM преподаване в училище 2
65 Инструменти за интерактивни презентации 2
66 Емоционална интелигентност в образованието 2