DSC07931

Научно изследване за JUMP Math

Четвърта поредна година постиженията на учениците, работили по JUMP Math, отбелязват растеж показва изследване сред ученици от програма Национален фонд за осигуряване на учебници на JUMP Math през 2014-2015 г., проведено от д-р Бевърли Мъри в Канада!

JUMP Math описва подхода си към преподаването на математика като насочвано откривателство – комбинация от директни инструкции, учене чрез откривателство и разнообразна практика.[1] Сложните математически задачи се преподават като се разлагат на малки стъпки. Препоръчва се усвояване на по-простите понятия преди да се направи преход към по-сложните. Подкрепящата структура при математическите задачи се използва широко, за да подпомага самостоятелното учене. Програмата залага и на важността от изграждането на увереност у учениците, и на идеята, че всички ученици са способни да учат математика, ако им се осигури адекватна подкрепа.[2] Елементите на програмата включват професионално развитие за учителите; ресурси за учителите съставени от планове на уроци, кратки тестове/тестове, и отговори; материали за работа с интерактивна дъска; и работни тетрадки за учениците, които се използват за оценяване и упражнения.

За да се направи оценка на напредъка на учениците, работещи по програмата JUMP Math, постиженията по математика са оценени през есента и пролетта при ученици от 3-ти до 9-ти клас, участници в програмата Национален фонд за осигуряване на учебници на JUMP Math през 2014-2015 г. През октомври 2014 и май 2015 общо 248 ученици от 15 паралелки решават математическия компонент от стандартизирания тест за основни академични умения Wide Range Achievement Test, (WRAT-4). Средният напредък в постиженията по математика е 2.9 пъти по-голям от този при извадката за стандартизация, а средните стандартни резултати през пролетта (M = 92.3, SD = 12.4) са значително по-високи от средните стандартни резултати от есента (M = 86.9, SD = 10.4), paired t(247) = 10.1, p < 0.001. Съответното класиране на учениците се измества от 19-тия персентил през есента, на 30-тия персентил през пролетта. Броят на учениците с постижения „над средните“ или по-високи, се увеличава три пъти през пролетта (21 ученици) в сравнение с есента (7 ученици). Броят на учениците с постижения „под средните“ намалява с 28% през пролетта (111 ученици) в сравнение с есента (155 ученици). Не можем да твърдим със сигурност дали повишаването на постиженията по математика при теста WRAT-4 се дължи изцяло на програмата JUMP Math, тъй като настоящето проучване не използва случайна извадка. Чрез използването на стандартизиран тест с алтернативни формуляри обаче е намалено потенциалното въздействие на няколко променливи с отрицателен ефект. Освен това е установена значителна положителна корелация между точното следване на програмата JUMP Math, съобщавано от учителя, и процентната промяна в средния стандартен резултат на класа. Установеното съвпада с идеята, че засиленото използване на програмата JUMP Math води до завишаване на постиженията на учениците по математика.

Пълния текст на изследването можете да намерите тук: http://www.jumpmath.org/jump/en/research_reports

[1] http://www.jumpmath.org/

[2] Mighton, J. (2004). The myth of ability: nurturing mathematical talent in every child. Toronto: House of Anansi Press.