edu-policies-inner-2

Институт за прогресивно образование (ИПО) допринася за развитието на предучилищното и училищното образование като фактор, подкрепящ хората за пълноценното им развитие в отговор на предизвикателствата на 21-ви век. Постигаме това чрез внедряване на педагогически практики и иновации, професионално развитие на педагогически специалисти, образователни политики и провеждане на изследвания.

През 2012 г. сдружението бе в основата на гражданската инициатива „Диалог за бъдещето“ чрез провеждане на редица работни срещи с представители на всички нива на държавната и местната власт, бизнес средите, НПО и гражданите за изясняване на обществените изисквания към образованието, свързани с изискванията на 21-ви век.

През 2014 г. и 2017 г., заедно с партньорски организации и съмишленици организирахме формата Предизборен дискусионен форум „Образованието – диалог за бъдещето“. Чрез широко обсъждане на ключови проблеми в образованието и на възможните политически и експертни решения, бяха идентифицирани приоритетни сфери за промяна в образованието и ключови политики във всяка една от тези сфери. В обсъжданията участваха представители на НПО, институции и висши училища, директори, учители, родители. В рамките на тези обсъждания бяха формулирани 15 основни въпроса, свързани с образователните политики, които бяха изпратени на политическите партии. Представители на основните политически партии участваха в двата организирани предизборни дебата, посветени на образованието, като отговаряха на конкретни въпроса, свързани с ключови политики в образованието.

Основни цели на двата форума бяха да се представят визиите на партиите и коалициите за целите на образованието и на политиките, които биха провели, както и да се утвърди нов модел и култура на публичен диалог между политическите партии, експертите и гражданите – съзидателен, отговорен, ангажиращ и уважаващ различната гледна точка.

В периода 2014 – 2017 година, ИПО организира и провежда редовни работни срещи с представители на НПО, институции и висши училища, директори, учители, родители. Основен фокус бяха промените в нормативната база в образованието. Членове на сдружението и негови съмишленици бяха част от редица работни групи, създадени от МОН, свързани с разработване и обсъждане на ЗПУО и поднормативната уредба, свързана с него.

През 2015 година, в изпълнение на своите мисия и цели, ИПО създаде концепцията и структурата на нов модел училище „Прогресивно образование“, което отвори врати и прие първите си ученици през есента на 2016 година. От 2017 година, съгласно изискванията на ЗПУО, училището беше отделено от дейността на организацията и сега продължава да се развива успешно като самостоятелна организация.


На 23 март 2021 г. ИПО, заедно с още седем граждански организации, активно работещи за каузата за качествено образование в България, организираха и проведоха дискусионния форум „Образованието – Диалог за бъдещето“.

Целта на форума бе да постави образованието на фокус в диалога между граждани и политически формации в хода на предизборната кампания за парламентарните избори през 2021 г.

В рамките на дискусията политическите формации заявиха позициите си по ключови за образованието теми, включително равния достъп до качествено образование на всяко дете в България; подготовката, квалификацията и подкрепата на учителите; компетентностния подход на обучение и подготовката на учениците за професиите на бъдещето; както и ранното детско развитие и грижа. Събитието даде възможност да се популяризират образователните платформи на политическите сили сред широката общественост и заинтересованите страни в образованието.

Организатори:

Запис на целия форум може да видите тук:


Предизборен дискусионен форум „Образованието – диалог за бъдещето тук и сега“ (2017 г.):