А

Получихме одобрение от МОН на 3-те обучителни програми за учители, в рамките на проект „Променяме се с климата“

Развълнувани сме от одобрението на 3-те обучителни програми за учители, защото една от целите на проекта „Променяме се с климата“ е повишаване на компетентностите на учителите по темата за промените в климата. Заложили сме да обучим 120 учители от целевите региони на училищата партньори по проекта. Програмите са разработени от водещия експерт по проекта – Климент Минджов и консултирани от обучителния експерт и ръководител на проекта Мариана Банчева. Програмите са одобрени със Заповед на МОН РД 09-1431/24.01.2022 г. Сред обучителите са и учителите от училищата-партньори по проекта, което ще им даде възможност да се развият и да натрупат опит като обучители. Ето и темите:

  • Екологично образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори – УИН 90930064, 2 кредита
  • Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда – УИН 90930065, 2 кредита
  • Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората – УИН 90930066, 1 кредит

Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, изграждайки мостове между съдържанието на различни учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, технологии и предприемачество, човекът и обществото, родинознание, човекът и природата.

Ролята на нашата организация в реализирането на тази цел е значима и ние ще допринесем с експертизата си за успешното й реализиране. Институт за прогресивно образование (ИПО) е обучителна организация с дългогодишен опит и портфолио с над 50 обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по актуални за съвремието ни теми. Програмите вписани в ИРОПК на МОН. Обучителите ни са експерти и професионалисти с богат и дългогодишен опит в обучаването и изграждането на умения. ИПО е сертифицирана организация по ISO 9001:2015, Серт. № 445-1-2951-Q/04.11.2021 и прилага вътрешна система за управление от 2016 г., което гарантира професионализъм и високо качество. Повече информация за обучителните програми на ИПО може да немерите в „Училище за учители“.


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.