Начална среща Променяме се с климата

Проектът „Променяме се с климата“ с участието на ИПО стартира с начална среща на партньорите

На 15 ноември 2021 г. се проведе първа среща на експерти, мениджъри, директори, учители и счетоводители от екипите на партньорите по проект „Променяме се с климата“ – 7 училища и 2 организации с нестопанска цел. Срещата се проведе в онлайн среда през платформа Zoom, поради усложнената епидемична обстановка, свързана с COVID-19.

Проeктът се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, на ФМ на ЕИП 2014-2021, която цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 – намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България.

На срещата се представиха партньорите, ръководителите и водещите експерти в работната група по проекта, предоставена бе допълнителна информация и се обсъдиха проектните дейности. Участниците се запознаха с основните изисквания за изпълнение на проектните дейности и с указанията на финансиращата страна относно административно-финансовото управление и отчитане. Обсъдиха се предстоящите срещи по региони с представители на училищата-партньори и местните общности.

В основата на изпълнението на проекта „Променяме се с климата“ са заложени активното партньорство и обмен на добри практики между: СУ „Цветан Радославов“ – Свищов, бенефициент и водеща организация по проекта, СУ „Константин Петканов“ – Бургас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, ОУ „Никола Вапцаров“ – Разград, ОУ „Никола Вапцаров“ – Берковица, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Белица, ПГСС „БУЗЕМА“ – София, сдружение „Институт за прогресивно образование“, Екологично сдружение „За Земята“ и Friends of the Earth – Норвегия.

Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по горещата тема, която ще предопредели живота на нашите деца – климатичните промени, както и да бъдат създадени образователни ресурси за ползване от широка образователна аудитория.

Повече информация за проекта може да намерите в секция „Проекти“ на сайта ни.


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.