Белица 1

Училищата партньори в „Променяме се с климата“ – домакини на 6-те Регионални въвеждащи срещи

Вдъхновени и заредени с идеи сме от проведените шест Регионални въвеждащи срещи по проект Променяме се с климата! Успешно активирахме местните общности и отворихме широка дискусия по глобалната тема за изменението на климата и отражението му върху живота на хората. Целият месец март 2022 година беше наситен със събития в търсене на местните екологични предизвикателства в градовете София, Берковица, Свищов, Белица, Бургас и Ямбол. Организатори и домакини на срещите бяха училищата партньори по проекта – ПГСС „БУЗЕМА“, София; ОУ „Никола Вапцаров“, Берковица; СУ „Цветан Радославов“, Свищов; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Белица; СУ „Константин Петканов“, Бургас; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

Благодарение на колективните усилия на училищата домакини, екипа на проекта и експертите, бе осигурена възможност за открити разговори и обсъждания, споделяне на познания, опит и добри практики, дискусии и работни групи за извеждане на проблемите, свързани с климатичните промени сред широки и разнообразни групи представители на местните общности.

В срещите по места се включиха общо 220 участници – директори, учители, ученици, представители на местната администрация, кметове и заместник-кметове, директори на дирекции, експерти, представители на регионалните управления на образованието, регионалните инспекции по околна среда и води, басейнови дирекции, природни паркове, горски стопанства, местен бизнес, граждански организации на местно ниво, учени и изследователи, преподаватели във висши училища, родители и общественици, журналисти от местни информационни организации и медии.

По време на срещите бяха представени основните цели и дейности по проекта и обсъдени местните предизвикателства, свързани с климатичните промени в три основни категории – околна среда, икономически сектори, градската среда и здравето на хората.

Експертите от „Институт за прогресивно образование“ и Екологично сдружение „За Земята“ подготвиха и представиха интересни презентации и материалии по темите, а всички участници имаха възможност да се включат в работни групи, в зависимост от темата, която ги вълнува и да допринесат за набелязването на локални проблеми и екологични предизвикателства, както и да предложат бъдещи решения.

Широкият профил на участниците даде възможност да бъдат дискутирани много тенденции и ефекти на климатичните промени върху уязвими местни видове и ареали в природата, както и върху икономическите сектори със специален фокус върху селското стопанство, водоснабдяването, горите и др.

Част от специфичните местни предизвикателства ще бъдат описани и отразени в образователните материли, които се създават в момента, като по този начин ще приложим подход, който идентифицира и проследява локалните измерения, вследствие на глобалните климатични промени.

С проведените регионални срещи нашата голяма цел беше да поставим началото на поредица от активности и кампании за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество.

За успеха на този проект залагаме на силното партньорство между гражданските организации и училищата, защото през годините сме натрупали богат опит от работата си с училищата от цялата страна. Поставяме на дневен ред тази глобална тема именно чрез училищата, като събирателен център на местните общности, за да достигнем и активираме голямата аудитория, пряко и косвено ангажирана в образователния процес.

Освен преките участници в регионалните срещи, през направените публикации и излъчвания в различни електронни медии, информацията за проекта и неговите дейности е достигнала до над 3000 човека (по данни, свободно достъпни в интернет).

С вълнение споделяме запечатани моменти от срещите по региони, пълни с хубави емоции от новите приятелства, ентусиазъм за каузата и много усмивки 🙂


Повече за регионалната среща в град Ямбол може да видите във видеото от Община „Тунджа“.


В проекта са предвидени още регионални събития, създаване на богата палитра от образователни ресурси за повишаване на осведомеността и експертизата на учителите, ангажиране на учениците в кампании и проекти и представянето им пред местните общности, с което целим да въздействаме на участниците и да допринесем за изграждането на активна позиция, ангажираност и нагласа за опазване на общия ни дом – Земята.


Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа!


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.