OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Какво планират партиите в образованието

На 11 март 2017 година Институтът за прогресивно образование и Национална мрежа за децата организираха изслушване на политическите партии и коалиции по основни въпроси, свързани със средното образование.

В таблицата са представени в схематичен и обобщен вид представените позиции. Пълните текстове на изказванията можете да видите и чуете от записа на цялата дискусия.

От цялата предизборна кампания се вижда, че образованието стана сфера, в която се фокусират вниманието и усилията на всички. От изказванията се вижда, че има ясно идентифицирани от всички партии и коалиции сфери за промяна. Това са политиките в областта на делегираните бюджети, квалификацията на учителите, учебните програми и планове, професионалното обучение, част от държавните образователни стандарти, като най-често се споменава този за приобщаващото образование.

Почти всички партии и коалиции насочват вниманието си към цели, свързани с намаляване на неграмотността и отпадането от училище, увеличаване на учителските заплати, повишаване на резултатите на учениците, както на различните видове външно оценяване в страната, така и на международни сравнителни изследвания.

Увеличението на средствата за образование също е сред ясно очертаните политически намерения. Заявките за увеличение на средствата за образование са между 4,5% и 5,6%.

Много от изказаното от партиите и коалициите вече е намерило различно решение в отделните нормативни документи.

В следващите месеци и години ще можем да видим дали и как партиите и коалициите ще успеят да надмогнат партийните си пристрастия, за да може да се постигне надпартийно споразумение за развитие на образованието и за ключовите политики, които би следвало да се реализират в един дългосрочен план. Това е своеобразен тест за зрялост на политиците, защото нищо не може да бъде постигнато от един и в рамките на отделен мандат.

С надеждата, че ще има повече доверие, зрялост и мъдрост в създаването на политики на всички нива и между всички заинтересовани страни, оставаме в очакване на бъдещето.