Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ – София, 12 декември 2022

Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ – София, 12 декември 2022

Дата/Час
12/12/2022
13:00 - 17:00

Категории


Заповядайте на Регионалната информационна среща по образователния проект „Променяме се с климата“! Ще говорим за софийските екологичните предизвикателства, ще споделим идеи и опит и ще търсим заедно решенията. 

Каним всички, които се интересуват или работят в тази област, да се включат, за да активираме обществеността, в отговор на екологичните предизвикателства. Организатори са Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“, София, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и екологично сдружение „За Земята“.

Кога? Къде? Как?

12 декември 2022 г., от 13:00 до 17:00 часа.

Националната финансово-стопанска гимназия, София, ул. Розова долина 1

Събитието е със свободен достъп до запълване капацитета на залата. Необходима е предварителна регистрация.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК

Информация за събитието

Програмата на срещата е посветена на представяне на един от основните продукти по проекта – онлайн образователен портал, включващ широк набор от информационни и образователни материали, свързани с промените в климата и възможните мерки за справяне с тях. 

Поредицата регионални събития с домакини училищата- партньори по проекта, имат за цел да активират и информират местните общности за предстоящите регионални кампании за повишаване на осведомеността и иницииране на дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво. Вярваме, че ще успеем да увлечем нови съмишленици и партньории в планираните дейности от училищата-партньори по проекта. Фокус на Регионалната информационна среща в София ще бъде и търсене на значими теми за училищните кампании и ученическите проекти, в отговор на местните екологични предизвикателства.

Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото здраве, градската и околната среда.

Като естествено продължение на информационната среща ще проведем обучение за педагогическите специалисти по темата „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“, 1 кредит (на линка ще намерите информация за обучението и как да се регистрирате). Ще представим и трите разработени, в рамките на проекта, програми за квалификация на педагогическите специалисти, посветени на различните измерения на климатичните промени. Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Обща информация за проекта

Проект „Променяме се с климата“, BGENVIRONMENT-4.002-0010-С01 се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.


Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа


Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.


Очакваме Ви на срещата и вярваме, че истинските промени могат да се случат, когато работим заедно!