Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ – София, 9 март 2022

Регионална въвеждаща среща по проект „Променяме се с климата“ – София, 9 март 2022

Дата/Час
09/03/2022
10:30 - 15:00

Категории


Заповядайте на първата Регионална въвеждаща среща по образователния проект „Променяме се с климата“! 

Образователни и екологични експерти ще говорят за софийски климатични и екологични предизвикателства. Домакини ще бъдат Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „БУЗЕМА“ София, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и екологично сдружение „За Земята“.

Организационни детайли

Дата: 9 март 2022 г., от 10:30 до 15:00 часа.

Място на провеждане: гр. София, зала на Националния дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски“ 191

Информация за събитието

Представители на местната власт, местни бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху човешкото здраве, градската и околната среда, икономически дейности.

Част от основните дейности по проекта са регионалните срещи, в които са поканени да се включат широк кръг от специалисти – представители на местната администрация, на образованието, местен бизнес, организации на местно ниво, работещи в сферата на околната среда, транспортната инфраструктура, селско стопанство, градоустройството и други.

Целта на срещата е запознаване с местните проблеми в гр. София, свързани с измененията на климата и очертаване на местните предизвикателства. Добре дошли са предложения от страна на участниците за надграждане на проектни дейности, включително бъдещите регионални кампании и училищни проекти. 

На срещата ще бъдат представени основните дейности по проекта, както и възможностите за включване на различните заинтересовани страни. Младежките дейности – кампания и проекти, които ще се осъществят през следващата учебна година, ще бъдат планирани до лятото. Предстои създаването на образователен портал и серия от образователни ресурси, както и провеждане на обучения за 120 учители по разработените за целите на проекта обучения, одобрени от МОН.

Николай Петков, координатор в екип „Енергия и климат“ в „За Земята“ отправя покана и по следната тема:“Заповядайте на информационната ни среща, за да обсъдим и някои от основните изводи от последния доклад на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC) от 28 февруари и как актуалната научна информация за климата да стига до децата и възрастните”.

Следват поредица от регионални информационни срещи в търсене на местните екологични предизвикателства и бъдещи решения, които ще се проведат в периода март-април 2022 г. в градовете на училищата партньори по проекта – Свищов, Берковица, Белица, Бургас и Ямбол.

Обща информация за проекта

Проект „Променяме се с климата“, с номер BGENVIRONMENT-4.002-0010-С01 и общ бюджет от 385 465 лв., се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.


Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа


Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.


Очакваме Ви на срещата, защото вярваме, че истинските промени могат да се случат, когато работим заедно!