Обучение „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ – София, 12-13 декември 2022

Обучение „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ – София, 12-13 декември 2022

Дата/Час
12/12/2022 - 13/12/2022
13:00 - 17:00

Категории


Обучителна програма „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН с УИН 90930066. Обучението се провежда в рамките на проект „Променяме се с климата“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП

!!! Обучението е безплатно за учители! Запазете своето място като се регистрирате. Регистрационната форма ще бъде отворена до запълване капацитета на залата.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК


Кога? Къде? Как?

  • 12 и 13 декември 2022 г., от 13:30 до 17:00 часа (регистрацията започва от 13:00 ч.)
  • Националната финансово-стопанска гимназия, София, ул. Розова долина 1
  • Обучението е БЕЗПЛАТНО за педагогически специалисти и се провежда в рамките на образователен проект „Променяме се с климата“
  • Кредити – 1 квалификационен кредит
  • Форма на провеждане – частично присъствено (8 учебни часа неприсъствено и 8 учебни часа присъствено)
  • Регистрирайте се и очаквайте информация от организаторите
  • За въпроси: 0882411901

Информация за програмата

Програмата е насочена към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, изграждайки мостове между съдържанието на различни учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, технологии и предприемачество, човекът и обществото, родинознание, човекът и природата, като в същото време включват и проблемите, свързани с изменението на климата и въздействията върху околната среда, икономическите сектори, обществата и здравето на хората.

Цели

1. Повишаване на познанията на учителите за съвеременни концепции, подходи и практически решения, свързани с изменението на климата, както и прилагащите се мерки по смегчаване, адаптиране и устойчивост спрямо различните му прояви.

2. Формиране на компетентности у учителите за:

  • интегриране на проблематиката, свързана с климатичните промени, с изучавания учебен материал по задължителни учебни предмети;
  • структуриране на междупредметни изследвания в сферата на измението на климата и влиянието им върху околната среда, които предоставят контекст, в който учениците могат да мислят и същевременно да придобиват жизненоважни знания, умения и нагласи;
  • организиране на ученето около “мрежи” от значения и смисли, които могат да бъдат разглеждани от различни переспективи, в които учениците ще могат да обсъждат и преразглеждат концепции и да оценяват идеи, които надхвърлят границите на отделните учебни дисциплини, като по този начин се формират умения за учене и разбиране.

Обучението е базирано на концепцията за учене чрез преживяване и опит – работи се с естествената експертиза на всеки участник, със знанията, емоциите и ценностите на участниците. Редуването на теоретична с практическа работа осигурява възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене, мотивация за екипна работа и прилагане на иновации в процеса на организиране на ученето.

Програмата е отворена за участие и дава възможност на учители, който се интересуват от възможностите да интегрират проблематиката, свързана с климатичните промени в работата си, да се запишат за обучение в рамките на проект „Променяме се с климата“.

Ние вярваме, че тези теми са интересни и вдъхновяващи за учениците, защото насочват вниманието към бъдещето и към това, с което всеки един поотделно и всички заедно, можем да допринесем за смекчаване на ефекта на климатичните промени върху всички аспекти на човешкия живот!


Обща информация за проекта

Проект „Променяме се с климата“, BGENVIRONMENT-4.002-0010-С01 се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“, град Свищов. Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да бъде организирана мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретните мерки по смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

Проектът „Променяме се с климата“ е финансиран по „Малка грантова схема климат“, процедура BGENVIRONMENT-4.002. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздействието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността, образованието за климатичните промени и адаптацията. Повече информация на: www.ееаgrants.org, www.eeagrants.bg.


Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.


Очакваме Ви на срещата и вярваме, че истинските промени могат да се случат, когато работим заедно!