292889901 752261569431751 533452046499919801 N

Първите 78 учители – обучени в 2-кредитни програми по проект „Променяме се с климата“

ПЪРВИТЕ 78 ОБУЧЕНИ

Първите две групи – общо 78 учители от училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“, преминаха тридневно присъствено обучение в периода 11 – 15 юли 2022 година, по програмите „Екологично  образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и ”Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”.

Интересът към темите е много голям и с планираните есенни обучения със сигурност ще надхвърлим първоначално заложените 120 обучени учители.

2-кредитните обучителни програми са разработени от „Институт за прогресивно образование“, в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България.

Организирахме двете обученията в красивото Поморие, като заложихме на съчетанието от морска обстановка и възможност за заслужен отдих след края на учебната година, прекрасни условия за обучение и работа в групи по глобалните теми, над които сме се фокусирали в проекта. Всичко това създаде условия за активно участие в обучителните сесии, за сближаване на участниците и откриване на общи интереси и за активно общуване с обучителите, което благоприятства пълноценното протичане на обучителния процес.

Обучителните програми са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, чрез които да се информират училищните и местните общности за мерките за смекчаване на влиянието на изменението на климата.

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

По време на обученията обучители и участници заедно се потопиха в горещите и вълнуващи теми за изменението на климата и влиянието му върху живота на Земята:

  • Климатични промени и компоненти на околната среда – биоразнообразие, гори, води, световен океан;
  • Климат, парников ефект, глобално затопляне, парникови газове;
  • Климатични промени и икономически сектори – Селско стопанство, Транспорт, Енергетика, Туризъм, Промишленост, Управление на отпадъците, Банково дело и застраховане;
  • Климатични промени, здраве, градска среда, екстремни метеорологични явления;
  • Предприети действия за справяне с климатичните промени – смекчаване, адаптация;
  • Международни и национални политики – Целите на ООН за устойчиво развитие (цел 13 „Борба с климатичните промени“), политики на Съвета на ЕС и Европейския парламент (вкл. „Зелената сделка“), Закон за ограничаване на изменението на климата и Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България;
  • Възможностите на проектно-базираното обучение за запознаване с климатичните промени.

Участниците решаваха казуси от практиката, свързани с критични ситуации породени от изменението в климата.

Разпределени в екипи по училища, учителите работиха за оценка на възможности на училището за интегриране на темите, свързани с климатичните промени, в цялостната образователна дейност на училището. В резултат на екипната работа бяха разработени проекти на 12 идеи за осъществяване на проектно-базирано обучение в училищата. Проектите-идеи бяха представени и реферирани с участието на всички участници и водещите експерти и обучители по проекта.


ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА

Обратната връзка и оценката от участниците в обученията е много висока, което за нас е изключително важно, много ни зарежда и силно ни мотивира за следващите планирани дейности в проекта. По-долу споделяме част от отговорите, които са дали обучените педагогически специалисти на един от въпросите в онлайн анкетата, след края на обученията – впечатленията им са вълнуващи и са награда за нашите усилия.

Какво беше най-полезно за Вас от обучението?

Практическата насоченост на упражненията, които мога да включа в учебната работа.
По-задълбочен поглед на проблемите,свързани с промените на климата и ролята им в живота на планетата и в частност на хората
Смятам,че обучението за мен беше изключително полезно, защото идея си нямах,че климатичните промени променят в такава голяма степен света и живота ни.
Това е една мащабна кампания в която имах честта да участвам. Полезен за мен беше обменът на добри практики на база споделена информация. Разрешаването на екологичните проблеми своевременно би ни помогнало значително да намалим вредното влияние върху климата. Имаше добра връзка между теорията и практиката.
Знанията, които придобих, за да направя разработка на проектно базирано обучение, самата разработка и възможността тя да бъде реализирана.
Честно казано-всичко. Лекциите, материалите, видеоклиповете , игрите и беседите с обучаващите.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

През есента на 2022 година, в периода септември-октомври ще бъдат обучени още 70 учители по темата „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“. Учителите ще получат удостоверения за 1 квалификационен кредит.

Обученията подпомагат осъществяването на следващите големи дейности по проекта – реализиране на училищни кампании сред местните общности и разработване на проекти от учениците, напътствани от техните учители. Това ще даде възможност на учениците да обсъждат и преразглеждат концепции и да оценяват идеи, които надхвърлят границите на отделните учебни дисциплини, като по този начин се формират умения за учене и разбиране.

Още от септември учениците в училищата – партньори ще бъдат обхванати в редица дейности, основани на концепцията за учене чрез преживяване и опит. Това ще осигури възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене, мотивация за екипна работа и прилагане на иновации в процеса на организиране на ученето.

„Променяме се с климата“ е партньорски проект с участието на 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации. Бенефициент на проекта и водеща организация е Средно училище „Цветан Радославов“. Темите за изменението на климата са интересни и вдъхновяващи за учениците и насочват вниманието им към бъдещето и към набелязване на мерки, с които всеки поотделно и всички заедно можем да допринесем за смекчаване на ефекта на климатичните промени върху всички аспекти на човешкия живот!


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.