Стъпка по стъпка към успешни проекти!

Оценка на иновация в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София – Ръководство за училища и финансиращи организации

Проектът е инициатива на „Институт за прогресивно образование“ в партньорство с Асоциация „Родители“.

Проектът се провежда в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София, по програмата за иновации в средното образование на Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България.

Представяме Ви разработеното Ръководство, което може да свалите на линка по-долу напълно безплатно.

Ръководство за училища и финансиращи организации – Оценка на иновация в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София

Повече за Ръководството

Ръководството започва с глава представяща логическия модел, който онагледява проектната логика и дава основа за провеждане на оценката. В следващите глави са представени резултатите от оценката на иновативния проект на 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, възложена от „Института за прогресивно образование“ и Асоциация „Родители“.

Обект на оценката е въвеждането на иновативна организация на учебния процес в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София. Главите на Ръководството следват елементите на логическия модел, като в началото на всяка глава за улесняване на разбирането е приложено кратко обяснение на всеки елемент. Аргументацията на оценката е подкрепена с реални примери от анализираните данни.

По този начин чрез опита на 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ е демонстриран стъпка по стъпка пътят от планирането на иновация в сферата на образованието до нейното утвърждаване и надграждане.

Разработеното Ръководство се основава на експертизата и демонстрира ползите от провеждането на систематична външна оценка на програми и проекти. Оценяването на програми и проекти подпомага процесите на планиране и управление на политики, мерки и отделни интервенции, и индиректно води до постигане на по-добри резултати и засилване на въздействието на оценяваните интервенции. Чрез оценката на иновацията, въведена в 90-то СУ „Ген. Хо- се де Сан Мартин” e представен схематично целият цикъл на оценяване от изясняване на целта, през избора на изследователски дизайн и логически модел до извеждането на заключения относно резултатите от проектните дейности за целевите групи.

За учителите и администраторите, на които предстои да провеждат същата или сходна интервенция, Ръководството помага да се ориентират в проектната логика, да опознаят дейностите и свързаните с тях предизвикателства, и въз основа на това да структурират по-добре усилията си, за да постигнат търсените резултати максимално ефективно и ефикасно.

Повече за иновацията в 90-то СУ

Иновацията, която училището провежда в рамките на програмата за иновации на МОН – Въвеждането на иновативна организация на учебния процес в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София, има за цел усъвършенстване на целодневния вариант на обучение. Чрез промяна на часовия график и организацията на учебния процес, в комбинация с използването на съвременни методи на преподаване, се очаква учениците да възприемат учебния материал по-лесно и да повишат мотивацията си за учене. Иновативният модел предвижда дейности, които да доразвият емоционалната интелигентност на учениците, което от своя страна да повиши сътрудничеството, да намали агресията и да допринесе за изграждане на позитивна атмосфера. Чрез новия график на работа се очаква учениците да са по-концентрирани по време на учебния процес, което от своя страна позволява на учителите да диференцират подхода си спрямо индивидуалните потребности на децата и да изпробват нови ресурси и методи на преподаване.

Концепция и цели

Концепцията представлява идейна скица на това, какви резултати планира да постигне проектът и отговаря на въпросите кога и къде ще бъдат постигнати резултатите, при кои целеви групи и по какъв начин.

Основната визия за развитие на 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” е свързана с повишаване вътрешната мотивация за учене на децата и осигуряване на условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците. В продължение на три години, считано от 2014/2015, училището създава целодневна организация на учебния ден в начален етап на обучение, при която продължителността на учебните часове е 35 минути за I и II клас, и 40 мину- ти – за III и IV клас. Ученици, учители и родители подкрепят целодневното обучение, тъй като времето, прекарано от децата в училище е оползотворено максимално и учениците, които имат обучителни затруднения, намаляват своите пропуски в учебния материал.

Одобрената от МОН иновация има за цел усъвършенстване на този вариант на работа. Посредством промяна на часовия график (и въвеждане на някои специфични дейности, които са част от него) се очаква учениците да възприемат учебния материал по-лесно и да повишат мотивацията си за учене. Чрез тази промяна се създава подходяща среда за прилагане на иновативните методи, които учителите са усвоили в рамките на обучения през последните години. По-дългите блок-часове позволяват провеждането на интерактивни дейности с учениците по темите на учебната програма, които е невъзможно да бъдат реализирани в рамките на стандартен учебен час с времетраене от 35/40 минути. По този начин чрез иновацията се осигурява рамка за трайно осъвременяване на методите на преподаване, за което се очаква да има положителен ефект върху резултатите от учебната работа.

Резултати, постижения, оценка

Концепцията на проекта предвижда, че при идеално изпълнение могат да бъдат постигнати следните резултати:

  • Повишени резултати за всяка паралелка, включена в иновацията.
  • Повишена мотивация за учене и изграждане на положителна нагласа.
  • Изграждане на доверие и участие на родителите в училищния живот.
  • Прилагане на изследователския подход в обучението.
  • Професионализиране на педагогическия персонал.

Логическият модел, който настоящата оценка използва, разграничава три нива на постижения: продукти, резултати и въздействия.

Наблюдаваните положителни ефекти са синергични и в някои случаи е трудно да бъдат отделени от кумулативния ефект на всички дейности, които училището и професионалистите, работещи в него, създават. Въпреки това, анализираните данни показват, че иновацията хармонично се вписва в живота на училището, използва в максимална степен наличните в организацията ресурси и ефектът от нея качествено надгражда учебния процес.

Иновацията като цяло постига заложените в концепцията цели.

  • Разпределение по нов начин на учебните часове и дейностите в рамките на часовия график при целодневната организация.
  • Различна продължителност на учебните часове, с цел по-лесно възприемане на учебния материал и повишаване на концентрацията.
  • Задържане на учениците в училище и ангажирането на техните родители с училищния живот, което да мотивира учениците да про- дължат обучението си в 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ след IV-ти клас.
  • Повишаване на положителната нагласа към учене и намаляване на стреса у децата.

Заключението на оценяващия екип е, че въведената иновация е релевантна и адресира реални проблеми в процеса на обучение. Иновативният график създава среда за прилагане на съвременни методи на обучение, а те от своя страна допринасят за подобряване на мотивацията и резултатите на учениците, както и на цялостната учебна атмосфера. Заложените в концепцията мерки са с ограничен обхват, но ефективни: получените данни показват, че целите са в голяма степен изпълнени и постигнатите резултати са оценени положително от целевите групи. Иновацията е изключително ефикасна, защото оползотворява в максимална степен вътрешните ресурси. Същевременно е ясно, че постигнатите резултати в голяма степен зависят от мотивацията и възможностите на учителския състав. Прилагането на иновацията в други училища в начален етап на обучение се оценява положително.

Авторски екип

Елица Узунова – психолог, оценител и изследовател

София Бисеринска – завършила психология в СУ „Св. Климент Охридски“

Николай Михайлов – доктор от програмата по Изследвания и действия в общности (Community Research and Action) от университета Вандербилт, САЩ, както и магистър по Клинична психология от Софийския университет

Ваня Иванова – доктор по Политически науки от Нов български университет и има 10-годишен опит в провеждане на качествени изследвания в сферата на миграционните проблеми

Екипи на „Институт за прогресивно образование“ и Асоциация „Родители“, под менторството на Ева Борисова

С пълното съдържание на документа може да се запознаете като го свалите от линка по-горе в страницата на проекта.