КЛИМАДАПТ 1

Порталът КЛИМАДАПТ – незаменим помощник в екологичното образование

Уникалният по рода си информационно-образователен портал КЛИМАДАПТ вече е на ваше разположение напълно безплатно. Порталът е разработен по проект „Променяме се с климата“ от 10 партньорски организации, между които и „Институт за прогресивно образование“.

🌳♻️🆙 Порталът е със свободен достъп, не изисква регистрация и и може да го намерите на този линк: https://www.klimadapt.org/

Порталът „Климадапт” включва разнообразни информационни и дидактични материали (текстове, видеа, урочни планове, дилеми, моделни и приказни истории, работни листове, експерименти, тестове, игри, инструкции как да се организират акции и др.), които предоставят възможности за осъществяване на учебен процес и организиране на разнообразни дейности, свързани със смекчаване или адаптиране към настъпващите климатични промени.

Нашата цел е да подкрепяме българските училищата и учители като предоставяме достъп до успешни иновативни практики, модели, методики и учебно съдържание. Работим със съмишленици, партньори и колеги от всички сфери, в търсене на подходи и форми за осигуряване на достъп до качествено образование на всеки човек, през целия му живот и за формиране на така нужните умения на 21-ви век за пълноценен живот, и успешно адаптиране към настъпващите трансформации в световен мащаб.

В портала ще откриете широк спектър от информационни материали и обучения, предназначени за ученици, преподаватели и широката общественост, както и за организиране на граждански проекти и кампании, посветени на преодоляването и адаптацията към промените в климата.

Структурата на портала е изградена от три основни модула:

♻️ Информационен портал

♻️ Образователен портал

♻️ Виртуална библиотека

Информационният модул включва съдържание, посветено най-вече на парниковите газове и механизма на влияние на парниковия ефект върху климата.

Специално внимание е отделено на последствията от парниковия ефект и климатичните промени, както и мерките, предприети за справяне с климатичните промени: смекчаване, адаптация, климатична устойчивост и системи за ранно предупреждаване.

Представени са редица инициативи, предприети на международно и национално ниво като: Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата (РКООНИК)Протоколът от КиотоПарижко споразумение, Политиката на Европейския съюз (в това число Зелената сделка и Концепцията за климатична неутралност), Дневен ред 2030 на ООН, и не на последно място – Националната стратегия на България за адаптация към климатичните промени.

Образователният модул включва 14 образователни сценария, посветени на темите: климатични промени; повишаване на нивото на Световния океан; въздействие върху човешкото здраве; биоразнообразие и климат; водни ресурси и климат; гори и климат; въздействие на климатичните промени върху градската среда, селското стопанство, транспорта, енергетиката и промишлеността, туризма; ролята на отпадъците; екстремни природни явления; мерки за справяне с климатичните промени.

Наред с указанията към преподавателите как да бъде организиран образователно-информационния процес, за много от дейностите са разработени помощни материали (ролеви игри, казуси, задачи, експерименти, дискусии, тестове и други).

В помощ на обучителния процес са и изготвени 54 кратки информационни и образователни видеа, както и други материали, описващи 16 основни професии със съществено значение в ежедневието на хората и с влияние върху околната среда.

Виртуалната библиотека съдържа всички видеа, PDF материали, използвани в образователните сценарии, както и допълнителни образователни, информационни и интерактивни ресурси, които могат да бъдат от полза при провеждането на обучителен процес или организирането на дейности, свързани с опазването на околната среда.

В библиотеката могат да бъдат открити 22 интерактивни игри, създадени от видния американски професор Денис Медоус. По достъпен и атрактивен начин те демонстрират връзката между човешката дейност и климатичните промени, като наред с това посочват належащи мерки за ограничаване на глобалното затопляне на планетата.

Вярваме, че големите промени могат да се случат, когато работим заедно! Пожелаваме ползотворна работа с ресурсите от портала и успешно реализирани кампании и проекти!

🌳♻️🆙

#РаботимЗаедноЗаЗеленаЕвропа#climatechange#changingwithclimate#ООСКП#BGENVIRONMENT


Това съдържание е създадено в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.