Нов партньорски проект ITeachWell по програма Еразъм + (2021-1-FR01-KA220-SCH-000032680) стартира през ноември 2021 г., в подкрепа на учителите в прехода им между традиционно и ИТ базирано преподаване, за да се справят с предизвикателствата на бързата дигитална трансформация, позволявайки им да реагират на техностреса и да поддържат своето благополучие.

ПАРТНЬОРИ

В проекта участват 8 партньорски организации:

 • Институт за прогресивно образование
 • 90 СУ „Генерал Хосе Де Сан Мартин“
 • ICN Business School, France
 • Elidea Psicologi Associati – ITALY
 • ADI – Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani – ITALY
 • Haikara – SPAIN
 • Centro de estudios AEG-ARROKA, S.L. – SPAIN
 • Saulkrastu vidusskola – LATVIA

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

36 месеца – от 01.11.2021 г. до 31.10.2024 г.

САЙТ НА ПРОЕКТА

www.iteachwell.eu

ЦЕЛИ

 • Проектиране, разработване, тестване и внедряване на помощни инструменти, за да се даде възможност на учителите да посрещнат новите предизвикателства, наложени от бързата дигитална трансформация;
 • Подобряване на реакцията на учителите към техностреса, като им се предоставят инструменти за ефективно управление на текущия преход от традиционно към онлайн преподаване;
 • Повишаване на капацитета на училищата и образователните институции за управление на дигиталния преход по начин, който насърчава висококачествено преподаване;
 • Създаване на платформа, където учители от цяла Европа ще могат да споделят знания и добри практики.

ЗА ПРОЕКТА

Неотложната необходимост да се намерят ефективни решения за облекчаване на техностреса на учителите и убеждението, че обменът на знания на ниво ЕС за такова сложно явление е силно необходим, доведе до разписване на проекта ITeachWell – транснационална инициатива, изследваща специфичните нужди и борби на учителите, свързани с техностреса във Франция, Италия, България, Испания и Латвия (държави с висок или подобен процент на технострес на учителите, отчетени още преди пандемията). Целите на проекта са свързани с разработване на поддържащи инструменти, създадени със и за учителите, с възможност да бъдат лесно адаптирани в различни европейски контексти.

Пандемията от COVID-19 изкриви и ускори процеса на дигитална трансформация, който училищата бяха призовани да прегърнат преди нейното избухване. Скоростта му на трансформация обаче не остави време и ограничи възможността за смислена подготовка или адекватна оценка на риска.

Училищното образование може да се опише като един от секторите, които се борят най-много с нарастващите нива на технострес и високите рискове от прегаряне сред учителите, наблюдавани в световен мащаб. Пандемията от COVID-19 послужи като усилвател на тази негативна тенденция и подчерта необходимостта от идентифициране на конкретни мерки за осигуряване на комбинацията от благополучие на учителите и ефективно онлайн преподаване.

Сега учителите са изправени пред необходимостта да направят бърз и продължителен преход от традиционно към онлайн преподаване без предварителна подготовка. Но справянето с връзката между стила на преподаване и използването на ИКТ не е лесно и се нуждае от холистичен подход, насочен към адаптиране на мисленето на учителите, за да позволи както по-ефективно преподаване, така и лично благополучие. От една страна, учителите трябва коренно да променят начина си на преподаване и да намерят нови начини да се ангажират с учениците си, да задържат вниманието им и да разбират нуждите им. От друга страна, самовъзприемането, ролята и увереността на учителите са застрашени, поради новата среда и загубената лична връзка с техните ученици.

ITeachWell ще отговори на тези предизвикателства, като дефинира основните разлики между традиционното и онлайн обучението от педагогическа и психологическа гледна точка и въз основа на това ще предостави интуитивно онлайн решение за учителите, което ще се състои от психологическа подкрепа за това как да се справят с техностреса и педагогически насоки за това как да адаптират стила на преподаване от стандартна среда към онлайн. Решенията ще позволяват целенасочена подкрепа и споделяне на опит и най-добри практики между колеги – от учители за учители.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ, НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРОЕКТА

Вдъхновяващи моменти от партньорската среща по ITeachWell в България, под мотото „Да се справим с техностреса в образованието“ – София, 6-7 Октомври 2022


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Тази публикация отразява възгледите само на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.