Свищов 3

ИПО започва обучения за педагогически специалисти по проект „Променяме се с климата“

През летния сезон, в периода 11-15 юли 2022 г., „Институт за прогресивно образование“ ще проведе присъствени обучения за над 70 учители в красивия български курорт Поморие, в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от ФМ на ЕИП.

Обученията са по темите – „Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда“ и „Екологично образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори“. Учителите ще получат удостоверения за 2 квалификационни кредита.

През есента на 2022 година, в периода септември-октомври ще бъдат обучени още 70 учители по темата „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“. Учителите ще получат удостоверения за 1 квалификационен кредит.

Обучителните програми са разработени в рамките на проект „Променяме се с климата“, одобрени са от Министерството на образованието и науката и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти.

Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение. Учителите ще добият умения как да изграждат мостове между съдържанието на различни учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, технологии и предприемачество, човекът и обществото, родинознание, човекът и природата, като в същото време включват и проблемите, свързани с изменението на климата и въздействията върху околната среда, икономическите сектори, обществата и здравето на хората.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Програма „Екологично образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори“ е с УИН 90930064 и дава 2 квалификационни кредита.

Програма „Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда“ е с УИН 90930065 и дава 2 квалификационни кредита.

Програма „Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората“ е с УИН 90930066 и дава 1 квалификационен кредит.

ПРОГРАМИТЕ ЦЕЛЯТ

1) Да повишат познанията на учителите за съвременни концепции, подходи и практически решения, свързани с изменението на климата, както и прилагащите се мерки по смегчаване, адаптиране и устойчивост спрямо различните му прояви.

2) Да формират компетентности у учителите за:

  • интегриране на проблематиката, свързана с климатичните промени, с изучавания учебен материал по задължителни учебни предмети;
  • структуриране на междупредметни изследвания в сферата на измението на климата и влиянието им върху околната среда, които предоставят контекст, в който учениците могат да мислят и същевременно да придобиват жизненоважни знания, умения и нагласи;
  • организиране на ученето около “мрежи” от значения и смисли, които могат да бъдат разглеждани от различни переспективи, в които учениците ще могат да обсъждат и преразглеждат концепции и да оценяват идеи, които надхвърлят границите на отделните учебни дисциплини, като по този начин се формират умения за учене и разбиране.

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

Обученията се основават на концепцията за учене чрез преживяване и опит – работи се с естествената експертиза на всеки участник, със знанията, емоциите и ценностите на участниците. Редуването на теоретична с практическа работа осигурява възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото мислене, мотивация за екипна работа и прилагане на иновации в процеса на организиране на ученето.

Програмите са отворени за участие и дават възможност на всеки учител, който се интересува от възможностите да интегрира проблематиката, свързана с климатичните промени в работата си, да се запише за обучение.

Ние вярваме, че тези теми са интересни и вдъхновяващи за учениците, защото насочват вниманието към бъдещето и към това, с което всеки един поотделно и всички заедно, можем да допринесем за смегчаване на ефекта на климатичните промени върху всички аспекти на човешкия живот!


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Институт за прогресивно образование“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.