Контакти
Малко повече за Мариана

mariana-banchevaМариана Банчева е магистър по психология, учител по философия, психология, етика, естетика. Избира да работи за изграждането на организационна култура в училището и прилагането на цялостни училищни политики, свързани с развитието на учениците, учителите и училищната общност като цяло.

Като възпитател, а след това и като училищен психолог работи за създаване на училищни политики за организационно развитие и за училищна автономия, за изграждане на приятелска към детето образователна среда, интеграция на деца със специални образователни потребности, превенция на насилието, утвърждаване на здравословен начин на живот, включване на родителите, изграждане на партньорства с организации и институции извън училище.

От 2000-та до 2010 година е главен експерт в Министерството на образованието и науката. Участва в разработване на стратегии и програми за прилагане на държавната политика, свързана с образованието, по отношение на: интеграцията на децата от етническите малцинства и децата със СОП; отпадането от училище; правата и закрилата на детето; прилагане на модели за развитие на училищни политики; квалификацията на учители; гражданското, здравното, интеркултурното и екологичното образование, образованието за развитие и глобалното образование; превенция на насилието и дискриминацията; развитието на лични и социални умения.
В периода 2010 – 2013 година е част от екипа на Национална мрежа за децата като Координатор детски политики „Образование” и „Здраве”. В тази роля е подпомагала изграждането на образователни, здравни и интегрирани политики за децата и семействата, на капацитета на организациите – членове на НМД, за реализиране на кампании за застъпничество за прилагане на подхода, основан на правата на детето, при разработването на всички общи и секторни политики пряко или косвено, свързани с децата.

Мариана е била заместник – министър на образованието и науката в служебния кабинет на Марин Райков през 2013 година.
Мариана е Директор „Образователни политики“ в Института за прогресивно образование от февруари 2014 г до момента. Основната й работа е свързана с разработване на приоритети, политики и мерки за реформи в системата на средното образование, с подпомагане изграждането на партньорски отношения с физически и юридически лица, работещи в сферите на политиките за развитие на образованието.

Била е координатор и сътрудник при провеждането на национални конференции, кръгли маси, дискусии, фокус групи, работни срещи, общински форуми, реализирани в рамките на проекти, подкрепени от УНИЦЕФ, „ Програма “ФАР”, Програма “Демократична мрежа”, фондация “Развитие на гражданското общество”, фондация “Отворено общество”, Демократичната комисия към Американското посолство, Charity Know How Found, Save the Children, UNAIDS, UNDP, СЗО, American Cancer Society и др.

Публикации

Училищното насилие – дефиниции, механизми и превенция (сп. „Управление на средното образование“, официално издание на МОН, 2007)

Държавните образователни стандарти и управление на качеството в училищното образование (сп. „Управление на средното образование“, официално издание на МОН, 2008)

Държавните образователни стандарти, учебния план и децентрализация на образованието (сп. „Управление на средното образование“, официално издание на МОН, 2008)

Децентрализацията в основното и средното образование в България (дискусионен доклад, разработен от Експертни анализи и LGI/OSI, 2009 )