school-for-teachers-inner-1

Институт за прогресивно образование (ИПО) създаде платформата УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ, за да предостави на педагогическите специалисти в България богата палитра от обучителни програми по актуални за съвременното образование и начин на живот теми.

Обучителните програми са вписани в ИРОПК на МОН и дават съответните квалификационни кредити, а обучителите ни са с богат и дългогодишен опит в обучаването и изграждането на умения. ИПО е сертифицирана организация по стандарт ISO 9001:2015, с внедрена система за управление на качеството от 2016 г., притежава валиден Сертификат No 445-2951-К/11.11.2019 г., издаден от AQ Cert.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ИПО Кредити
1 JUMP Мath – иновативна система за преподаване на математика 2
2 CinEd – Кинообразование в училище. 2
3 Ангажиране на ученици в час и позитивно образование. 3
4 Възможности за STEM обучение в мултикултурна среда. 2
5 Дигитални ресурси в училищното обучение по математика. 1
6 Дизайн мислене в образователната сфера. 3
7 Дизайн мислене за образователни специалисти. 1
8 Динамично лидерство. 4
9 Емоционална компетентност и развитие на самооценката при децата. 2
10 Ефективно взаимодействие с родителите. 2
11 Изграждане и укрепване на училищната общност. 1
12 Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение. 3
13 Интегрален подход на обучение “Учим се да учим и живеем с радост“. 2
14 Интерактивни методи за обучение. 1
15 Интердисциплинарни проекти с дизайн мислене. 3
16 Как да преподаваме с „различието на ум“, изграждайки нагласа за развитие и умения за устойчивост. 1
17 Кариерно ориентиране на учениците. 2
18 Класният ръководител и изграждане на сплотена общност в паралелката. 2
19 Компютърно моделиране със Scratch за учители. 2
20 Коучинг подход в образованието. 1
21 Културни различия и училищни практики – родители и учители заедно за успеха на децата. 2
22 Мултикултурната среда – средство за учене и изграждане на компетентности. 3
23 Основи на метода Монтесори. 2
24 Основи на програмирането за учители. 2
25 Погрижи се за себе си, за да можеш да даваш на другите – емоционална интелигентност за учители. 2
26 Позитивно образование и ангажиране на учениците в час. 2
27 Превенция на стреса и професионалното прегаряне. 2
28 Прогресивна и позитивна култура на класната стая. 1
29 Проектно-базирано обучение с мисиите на Ред Пейпър Плейн. 2
30 Първа помощ при общуване между учители, родители и ученици чрез метода ненасилствена комуникация. 3
31 Развиване на умения за визуална комуникация за учители. 1
32 Развиване на умения на XXI век за ученици. 1
33 Родителите и учителите – заедно за добруването на детето. 2
34 Роля на класния ръководител. 2
35 Стратегии за решаване на текстови задачи. 1
36 Създай и знай – използване на архитектурната среда като образователен инструмент за развитие креативността и социалната ангажираност на децата в училище. 2
37 ТЕАТЪР ЗА ВСЕКИ. Експресивни методи за превенция на агресия и конфликти в училище. 2
38 Умения за работа в екип. 3
39 Управление на иновациите в училището чрез прилагане на цялостен модел за развитие на училищни политики. 3
40 Управление на стреса в училищна среда. 2
41 Училищна политика за работа с родители. 2
42 Учителят – ментор. Целеполагане, мотивация и предоставяне на обратна връзка за представянето на ученика в контекста на учебния процес. 2
43 Учителят на 21 век – ключови умения за взаимодействие. Общуване с ученици, родители и колеги в контекста на образователната среда. 3
44 Хиперактивните деца – практически стратегии за разбиране и комуникация с децата със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност. 2

Портфолио

Разгледайте нашето портфолио, където ще намерите повече информация за обучителните програми и за обучителите на ИПО.

Портфолио на обучителните програми на ИПО

Заявка за интерес

Във формата по-долу можете да заявите интереса си към конкретна обучителна тема:

Заявка за интерес за обучения на ИПО

При интерес за провеждане на обучение за сформирана група от 10 и повече участници, пишете ни на: info@progresivno.org