Институт за прогресивно образование (ИПО) е сдружение в обществена полза, което от 2011 г. работи за подобряване на образованието в България, като осигурява достъпни иновативни педагогически методи, учебно съдържание, доказани добри световни практики и подкрепа за висококачествено учене за учители, деца и родители.

Едни от най-значимите проекти и направления, по които активно работим в ИПО са:
  • JUMP Math – внедряване в българските училища на иновативната системата за преподаване на математика за развитие на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като предлага уникална комбинация от задълбоченост, насочено откривателство, внимателно надграждане на малки стъпки, постоянна обратна връзка и разнообразие от подходи в преподаването. Програмата се радва на широка популярност и търсене сред българските училища от 2013 г., а от 2016 г. се реализира като одобрена от МОН училищна иновация.
  • Училище за учители – платформа за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с богато портфолио от 60 обучителни програми, вписани в ИРОПК на МОН. Темите са актуални и разнообразни, насочени към предоставяне на полезни ресурси, знания и умения, които педагогическите специалисти могат веднага да приложат в своята практика. Обучителите ни са с богата експертиза и дългогодишен опит.
  • Училище за всички – платформа за учене и споделяне на опит с достъпни за учители и родители актуални теми за ученето, под формата на семинари, уебинари, лекции и кратки обучения. Търсим пресечните точки между педагогически специалисти и родители по разнообразни въпроси от училищния живот на децата, за които не остава време на родителските срещи. Ние вярваме, че подкрепата за учителите е задължителна в контекста на бързите промени в обществото ни, изискващи от образователната система да развива паралелно знание, умения и нагласи за учене през целия живот. Вярваме, че за да могат учителите да се справят по най-добрия начин с проблемите, които надхвърлят рамките на формалното образование, родителите трябва да са приобщени, активни и подготвени по темите от училищния живот.

Част от реализирани значими достижения на ИПО през изминалите години са:

  • Диалог за бъдещето – инициатива, под формата на дискусии, семинари и форуми, осигуряваща възможност за участие на всички заинтересовани страни за постигане на консенсус по актуалните теми за образованието и образователните политики и стратегии в страната, в името на най-доброто развитие на децата.
  • Първото прогресивно училище „Прогресивно образование“ на принципа на учеща се общност, в което са заложени няколко световно признати иновативни обучителни достижения като Монтесори, JUMP Math, изследователски подход в ученето, трансдисциплинарен модел на преподаване и проектно базирано обучение. Училището стартира през 2016 г., в момента функционира като отделно юридическо лице, съгласно нормативната уредба на МОН.

Дейността на Институт за прогресивно образование за периода 2014-2018 г. се осъществява с изключителната подкрепа на фондация „Америка за България“.

С цялостната си дейност сдружение Институт за прогресивно образование се позиционира като активен застъпник за иновации и системни промени в образованието в България.

Нашата мисия

Мисията на Института за прогресивно образование е да допринася за усъвършенстването на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

Институт за прогресивно образование инициира и осъществява проекти за подобряване на качеството на преподаване и учене в българските училища, подкрепя професионалното развитие на учителите, търси начини за преодоляване на образователните и социални неравенства.

Настоящи членове

Олга Нинова-Траянова

Веселин Димитров

Мариана Банчева

Младен Вълков

Наталия Димитрова

Ева Борисова

Марияна Георгиева

Юрий Анджекарски

Виолета Николова

Петър Велков

Лъчезар Томов

Татяна Добрева

Светослава Челебийска

Слава Василева

Основатели

Дорина Панталеева Василева – психолог – „Лечебна педагогика“

Емилия Георгиева Йорданова – педагог

Цветелина Георгиева Стоянова – собственик – Агенция за маркетингови проучвания „Маркетлинкс“

Красимир Боянов Иванов – психолог

Цветанка Максимова Брестиничка – председател на УС – Асоциация „Родители“

Ева Христова Борисова – основател – Асоциация „Родители“

Румен Горанов Петров – психолог – Фондация за човешки отношения

Иван Петров Игов – психолог – Дружество на психолозите в България

Милена Чавдарова Ленева – Читалище „Бъдеще сега“

Илко Петров Йорданов – експерт – Институт „Отворено общество“

Евгения Константинова Пеева – изп. директор – „Заедно в час“

Павлина Иванова Петрова-Тунчколлу – изп. директор – Форум за наблюдение и анализ на публични политики

Юрий Владимиров Анджекарски – Фестивал на българското образование

Благовеста Даниелова Кузева – студент

Явор Людмилов Джонев – съосновател – Сирма Груп Холдинг

Евелина Сашева Коцева – педагог

Зорница Христова Бодакова – преводач-издател – Издателство „Точица“

Юлиан Георгиев Попов – председател – Българско училище за политика